Asociaţia pentru transparenţă decizională reprezintă un proiect prin care ne propunem să asigurăm o colaborare eficientă şi sigură între comunitate şi administraţia publică centrală şi locală. Prin intermediul nostru, cetăţenii vor fi informaţi cu privire la drepturile lor în cadrul administraţiei publice. De asemenea, venim în sprijinul instituţiilor publice prin programele noastre de consultanţă sau prin proceduri specifice de advocacy.

Acest proiect a pornit din dorinţa de a schimba ceva atât în mentalitatea cetăţenilor, cât şi în concepţiile administraţiei publice din ţara noastră. Scopul acestei asociaţii este să monitorizeze modalităţile prin care este aplicată legea 52/2003 privind transparenţa decizională. O persoană corect informată îşi va cunoaşte drepturile şi responsabilităţile şi va şti cui să se adreseze atunci când va avea de rezolvat o problemă. La rândul lor, autorităţile administraţiei publice vor putea stabili un dialog cu cetăţeanul, implicându-l în procesul dezbaterii actelor normative. Aplicarea reală a principiului transparenţei conduce la sporirea încrederii în legi şi reglementări, având în vedere faptul că acestea vor fi adoptate prin consultarea celor interesaţi.

Asociaţia pentru transparenţă decizională îşi propune realizarea următoarelor activităţi, în scopul îndeplinirii obiectivelor sale:

  1. organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe şi dezbateri publice;
  2. organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
  3. realizarea, editarea şi difuzarea de publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale cu scop informativ;
  4. acordarea de consultanţă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică membrilor Asociaţiei, în conformitate cu scopul acesteia;
  5. informarea şi sprijinirea cetăţenilor în legătură cu drepturile pe care le au în legătură cu transparenţa decizională;
  6. dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
  7. declararea şi formularea acţiunilor, cererilor, petiţiilor şi apărărilor necesare în faţa instanţelor de judecată competente;
  8. dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;
  9. alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept

 

DEPTURILE CETĂŢEANULUI

ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

În ordonanţa nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, act publicat în Monitorul Oficial nr. 86/1 feb. 2002, sunt prezentate obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice, precum şi obligaţiile cetăţenilor. Fiecare decizie luată la nivel central sau local trebuie să ţină cont şi de dorinţele şi părerile persoanelor care vor fi afectate într-o formă sau alta de aceasta. Legea transperenţei decizionale prevede acest lucru, cetăţeanului revenindu-i dreptul de a se informa asupra proiectelor care se vor derula în localitatea sa. Mai mult decât atât, acesta îşi poate exprima în mod direct opinia şi poate influenţa hotărârile viitoare ale administraţiei publice.

Astfel, toate şedinţele consiliului local sunt publice, excepţie făcând cazurile în care consilierii decid ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Cetăţenii vor fi informaţi în prealabil prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare. Aceştia vor fi invitaţi să participe la şedinţe în care se vor discuta probleme referitoare la administrarea domeniului public sau privat al comunei sau oraşului, aprobarea bugetului localităţii etc. În acest sens, localnicii pot fi consultaţi printr-un referendum. La rândul lor, consilierii sunt obligaţi să discute cu cetăţenii şi să ofere audienţe. Pentru a rezolva cât mai eficient o problemă, fiecare persoană implicată trebuie să analizeze corect situaţia şi să caute răspunsuri în departamentul potrivit.

Administraţia publică locală este structurată astfel: Consiliul judeţean (la nivel de judeţ), Consiliul local şi primarul (la nivelul oraşelor şi al comunelor).

 

Atribuţiile primarului

–         Asigură respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile constituţionale;

–         Este responsabil de îndeplinirea hotărârilor aprobate de Consiliul local;

–         Propune consultarea cetăţenilor prin referendum în cazul problemele de interes general;

–         Întocmeşte proiectul bugetului local şi îl supune spre aprobare Consiliului local;

–         Colaborează cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii şi alte instutuţii pentru a asigura liniştea şi siguranţa tuturor cetăţenilor;

–         Controlează igiena şi salubritatea spaţiilor publice, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

–         Elaborează planul urbanistic al localităţii;

–         Se ocupă de repartizarea locuinţelor sociale, prin colaborarea cu reprezentanţi ai Consiliului local;

–         Rezolvă problemele legate de infrastructura oraşului sau comunei;

–         Conduce serviciile publice locale;

–         Emite avizele, acordurile şi autorizaţiile specifice unei anumite probleme;

–         Propune aprobarea de către Consiliul local a organigramei, a funcţiilor, precum şi regulamentul de funcţionare a aparatului de specialitate;

–         Răspunde de administrarea bunurilor domeniului public;

 

Atribuţiile Consiliului local

–         Stabileşte personalul din aparatul propriu şi desemnează viceprimarul din rândul consilierilor;

–         Avizează şi aprobă programele de dezvoltare ale comunei sau oraşului;

–         Aprobă bugetul local şi taxele şi impozitele cetăţenilor;

–         Aprobă organigrama, la cererea primarului;

–         Administrează domeniul public şi privat al localităţii;

–         Hotărăşte concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietate publică;

–         Poate înfiinţa instutuţii publice sau societăţi comerciale de interes local;

–         Stabileşte măsuri pentru modernizarea şi reabilitarea drumurilor;

–         Asigură condiţiile materiale şi financiare necesare unei bune funcţionări a instituţiilor publice;

–         Contribuie la realizarea măsurilor protecţiei şi asistenţei sociale;