Dreptul cetateanului de a organiza si participa la intruniri publice
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 39 – Libertatea intrunirilor
Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme.

 

Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
(publicata in Monitorul Oficial nr. 192 din 25 septembrie 1991)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Libertarea cetatenilor de a-si exprima opiniile politice, sociale sau de alta natura, de a organiza mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si orice alte intruniri si de a participa la acestea este garantata prin lege.
Asemenea activitati se pot realiza numai pasnic si fara nici un fel de arme.
Adunarile publice - mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni si altele asemenea - ce urmeaza sa se desfasoare in piete, pe caile publice ori in alte locuri in aer liber se pot organiza numai dupa declararea prealabila prevazuta de prezenta lege.

ART. 2
Adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, cu protectia participantilor si a mediului ambiant, fara sa stinjeneasca folosirea normala a drumurilor publice, a transportului in comun, cu exceptia celor autorizate, functionarea institutiilor publice sau private, a celor de invatamint, cultura si sanatate, a unitatilor economice ori sa degenereze in actiuni turbulente de natura a pune in primejdie ordinea si linistea publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public.

ART. 3
Nu trebuie declarate, in prealabil, adunarile publice al caror scop il constituie manifestarile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale ori care se desfasoara in incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. In cazul in care organizatorii unor astfel de adunari publice detin indicii sau date ca desfasurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori ar putea sa duca la manifestari violente, au obligatia sa solicite, din timp, primariilor si organelor locale ale politiei, sprijin de specialitate.

ART. 4
Primariile municipale, orasenesti sau comunale si organele locale ale politiei sunt obligate sa asigure conditiile necesare in vederea desfasurarii normale a adunarilor publice, iar organizatorii au obligatia sa intreprinda actiunile ce se impun pentru ca acestea sa se desfasoare in conformitate cu prevederile art. 2.

ART. 5
Organizarea si desfasurarea adunarilor publice sunt interzise in imediata apropiere a garilor, porturilor, aeroporturilor, statiilor de metrou, spitalelor , obiectivelor militare, a unitatilor economice cu instalatii, utilaje sau masini cu grad ridicat de pericol in exploatare.
De asemenea, este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai multe adunari publice distincte, in acelasi lor sau pe aceleasi trasee, indiferent de caracterul acestora.

CAP. 2
Declararea prealabila a adunarilor publice
ART. 6
Organizarea adunarilor publice se declara la primariile municipale, orasenesti sau comunale, pe teritoriul carora acestea urmeaza sa se desfasoare.

ART. 7
Organizatorii adunarilor publice vor depune declaratie scrisa la primarie, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii acestora, in care trebuie sa mentioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora inceperii si durata actiunii, traseele de acces si de dispersare, numarul aproximativ al participantilor, persoanelor imputernicite sa asigure si sa raspunda de masurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea primariei si a organelor locale ale politiei, potrivit modelului din anexa.

ART. 8
Primariile, in cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, pot sa modifice unele elemente cuprinse in declaratia prealabila a acestora.

ART. 9
Sunt interzise adunarile publice prin care se urmareste:
a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista, rasista, sovina sau ale oricaror organizatii terorist-diversioniste;
b) organizarea unei lovituri de stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale;
c) incalcarea ordinii, sigurantei sau moralitatii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora.

ART. 10
Primariile pot, cu consultarea organului local al politiei, sa interzica organizarea adunarii publice, daca detin date din care rezulta ca desfasurarea acesteia ar duce la incalcarea prevederilor art. 2 sau daca, in perioada, locul si pe traseele unde aceasta ar urma sa aiba loc, se executa lucrari edilitargospodaresti de amploare.

ART. 11
Decizia prin care se interzice desfasurarea adunarii publice se comunica in scris organizatorului, cu aratarea motivelor care au determinat-o, in termen de 48 de ore de la primirea declaratiei scrise.

CAP. 3
Obligatii privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

SECTIUNEA 1
Obligatiile organizatorilor si participantilor la adunarile publice


ART. 12
Organizatorii adunarilor publice sunt obligati:
a) sa inregistreze declaratiile de desfasurare a adunarilor publice la organele de politie din localitatea unde urmeaza a avea loc acestea cu cel putin 48 de ore inainte;
b) sa stabileasca persoanele responsabile pentru conducerea adunarilor publice;
c) sa asigure un dispozitiv propriu de ordine, format din personal purtind insemne distinctive, stabilite impreuna cu organele de politie;
d) sa delimiteze spatiul de desfasurare a adunarilor publice, prin semne distincte si vizibile, iar cind acestea se desfasoara in deplasare sa ia masuri pentru limitarea spatiului de circulatie ocupat;
e) sa achite anticipat, pe baza de deviz, contravaloarea serviciilor si amenajarilor solicitate primariilor, pentru desfasurarea normala a adunarilor publice;
f) sa stabileasca traseele de afluire si defluire a participantilor si sa ia masuri ca ocuparea spatiilor destinate desfasurarii adunarii publice sa se faca cu putin timp inainte de ora inceperii activitatilor, iar parasirea lor sa aiba loc imediat dupa ora limita stabilita;
g) sa interzica participarea la adunarile publice a persoanelor care au asupra lor, la vedere sau ascunse, bauturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru actiuni violente sau de tulburare a desfasurarii normale a acestora;
h) sa ia masuri pentru indepartarea participantilor care, prin modul de manifestare, tulbura ordinea si linistea publica, iar cind acestia nu se supun, sa-i semnaleze organelor de politie;
i) sa intrerupa imediat adunarea publica atunci cind constata ca au intervenit fapte de natura celor mentionate in art. 2.

ART. 13
Participantii la adunarile publice sunt obligati:
a) sa respecte recomandarile facute de organizatorii adunarilor publice, imputernicitii acestora sau organele de ordine;
b) sa se abtina de la actiuni de natura a impiedica desfasurarea normala a adunarilor publice si sa nu incite la asemenea actiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) sa nu introduca sau sa posede, in timpul adunarilor publice, la vedere sau ascunse, obiecte de natura celor prevazute in art. 12 lit. g);
d) sa paraseasca imediat adunarile publice sau locul unde acestea se desfasoara, cind au fost somati de catre organizatori, imputernicitii acestora sau organele de politie;
e) sa nu participe la adunari publice in stare de ebrietate, sa nu consume si sa nu distribuie bauturi alcoolice sau droguri.

ART. 14
Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu adunarile publice organizate sa se infiltreze in rindul demonstrantilor, cu scopul de a tulbura normala desfasurare a acestora.

SECTIUNEA 2
Obligatiile primariilor
ART. 15
Primariile municipale, orasenesti sau comunale sunt obligate:
a) sa stabileasca prin decizie si sa aduca la cunostinta publica, in termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi, locurile ce cad sub incindenta dispozitiilor art. 5;
b) sa asigure, contra cost, serviciile si amenajarile tehnice solicitate in vederea desfasurarii normale a adunarilor publice;
c) sa interzica desfacerea bauturilor alcoolice destinate desfasurarii adunarilor publice, in imediata apropriere sau, cind considera necesar, chiar in intreaga localitate, pe toata durata acestora.
d) sa intreprinda orice alte masuri legale de natura a asigura caracterul pasnic si civilizat al adunarilor publice;
e) sa restituie sumele avansate potrivit art. 12 lit. e), daca adunarea publica a fost interzisa din alte motive decit cele prevazute in art. 9 sau care nu sunt imputabile organizatorilor.

CAP. 4
Asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii adunarilor publice
ART. 16
Comandantii organelor locale de politie si jandarmerie sau persoanele desemnate de acestia au obligatia de a asigura protectia participantilor si de a stabili impreuna cu organizatorii masurile ce trebuie luate pentru desfasurarea adunarilor publice declarate, in conditiile de deplina ordine.

ART. 17
In cazul care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat, politia si trupele de jandarmi vor interveni pentru impiedicarea sau neutralizarea manifestarilor ce tulbura grav ordinea si linistea publica, pun in pericol viata, integritatea corporala a cetatenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de cladiri si alte bunuri de interes public sau privat.

ART. 18
In cazurile prevazute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, in conditiile legii si in raport cu situatiile create, mijloacele tehnice din dotare.

ART. 19
Interventia in forta a organelor de ordine va fi decisa de prefect, primar sau inlocuitorii acestora, din localitatea in care se desfasoara adunarea publica, la solicitarea sefului organului local de politie sau imputernicitului acestuia desemnat sa asigure masurile de ordine la locul manifestatiei.

ART. 20
Folosirea mijloacelor tehnice din dotare se va face numai dupa avertizarea si somarea participantilor de a se dispersa, de catre ofiterul de politie desemnat ca sef al dispozitivului de ordine sau sefii sai ierarhici. Pentru executarea dispersarii, se lasa la dispozitia participantilor un timp corespunzator, determinat in raport cu numarul acestora si caile de defluire.
Avertizarea si somarea nu sunt necesare in cazul in care asupra organelor de ordine se exercita violente ori acestea se afla intr-un pericol iminent.

ART. 21
Avertizarea consta in folosirea de semnale sonore sau luminoase si atragerea atentiei participantilor, prin mijloace de amplificare sonora, asupra necesitatii dispersarii lor si respectarii legii.

ART. 22
Daca, dupa avertizare, participantii nu s-au imprastiat, se spun prin mijloace de amplificare sonora cuvintele "Prima somatie: Atentiune, va rugam sa parasiti..., vom folosi forta", urmate de semnale sonore si luminoase.
Daca, dupa trecerea perioadei de timp necesara pentru imprastiere, se constata ca prima somatie a ramas fara rezultat, se trece la folosirea ultimei somatii, prin rostirea cuvintelor "Ultima somatie: Parasiti..., se va folosi forta", urmate de semnale sonore si luminoase.
Pentru perceperea somatiilor de catre toti participantii, inainte de folosirea mijloacelor de impiedicare sau constringere, se emite un semnal luminos prin racheta de culoare rosie.

ART. 23
In caz de absoluta necesitate, cind se impune folosirea armelor de foc de catre organele de ordine, in conditiile legii, se repeta, in prealabil, ultima somatie si semnalul luminos prin racheta de culoare rosie.

ART. 24
Folosirea mijloacelor de impiedicare sau constringere va inceta de indata ce s-a realizat degajarea spatiilor, imprastierea participantilor si s-a restabilit ordinea publica.

CAP. 5
Sanctiuni
ART. 25
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala.

ART. 26
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa intruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:
a) organizarea si desfasurarea de adunari publice nedeclarate, neinregistrate sau interzise;
b) nerespectarea orelor de desfasurare, traseelor de deplasare sau locului si perimetrului destinat adunarii publice;
c) neluarea de catre organizatori a masurilor de intrerupere a adunarii publice, cind constata ca au intervenit fapte de natura celor prevazute in art. 2;
d) participarea la adunari publice nedeclarate sau interzise si urmate de refuzul parasirii locurilor de desfasurare a acestora, la avertizarile si somatiile organelor de ordine facute potrivit legii;
e) introducerea sau portul de catre persoanele participante, in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substantelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza in actiuni de violenta;
f) instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, in orice mod, a adunarilor publice;
g) opunerea cu violenta organizatorilor sau imputernicitilor acestora ori impiedicarea lor de a-si exercita atributiile legale privind asigurarea ordinii in desfasurarea adunarilor publice;
h) refuzul de a parasi imediat adunarea, daca masura a fost dispusa de conducatorii actiunilor;
i) organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
j) introducerea sau desfacerea bauturilor alcoolice in locurile destinate desfasurarii adunarilor publice, pe toata durata acestora; k) refuzul de a parasi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.
Contraventiile prevazute la lit. a) - c) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la una la 6 luni sau cu amenda de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevazute la lit. d) - k) cu inchisoare contraventionala de la una la 3 luni sau cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.
Pentru contraventiile de la lit. a) - c) se sanctioneaza dupa caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunarilor publice.

ART. 27
Contraventiile prevazute la art. 26 se constata de catre primari sau imputernicitii acestora anume desemnati, ofiterii si subofiterii de politie si jandarmerie.

ART. 28
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu cele ale Legii privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor si ale Legii pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, in ce priveste inchisoarea contraventionala.

CAP. 6
Dispozitii finale
ART. 29
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Pe aceeasi data se abroga Decretul-lege nr.2/1990 cu privire la organizarea adunarilor publice si Decretul-lege nr.39/1990 privind unele masuri referitoare la desfasurarea adunarilor publice, precum si orice alte dispozitii contrare.

* * *

- ANEXA -
Model de declarare prealabila

Nr.....din................

DENUMIREA ORGANIZATORULUI

Catre, (primarie) - domnule primar


Va facem cunoscut ca in ziua
de.............. luna............. anul......... intre orele.............. si................ in localitatea..............., judetul..................
se va desfasura o adunare publica organizata de catre noi.

La adunare vor participa circa.................................persoane.
Traseele de acces spre locul adunarii, precum si cele de dispersare vor fi:
..........................................................................

Scopul adunarii publice il constituie manifestarea (aprobarii, adeziunii sau protestului) in legatura cu:
................................................................................................

Va asiguram ca adunarea se va desfasura in mod pasnic si civilizat.

Din partea noastra sunt inputerniciti sa asigure si sa raspunda de masurile privind buna organizare a adunarii, astfel incit aceasta sa se desfasoare in conditii pasnice, civilizate si sa nu degenereze in acte de violenta, domnii:
-....................................................
-....................................................*)

Personalul desemnat de noi sa execute masuri de ordine pe parcursul desfasurarii
adunarii si pe trasee va purta urmatorul insemn destinctiv: ...................................................................
In sprijinul bunei desfasurari a adunarii, solicitam din partea primariei si a organelor de politie luarea urmatoarelor masuri:
.........................................................................
.........................................................................

Semnatura si stampila organizatorului ..........................

*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor imputernicite sa raspunda de organizare.

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
(publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

Art. 2.
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:
a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii.

Art. 3.
In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala;
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice;
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare;
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau in scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative;
e) obligatia de transparenta - obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice;
f) asociatie legal constituita - orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica;
g) minuta - documentul scris in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor;
h) ordine de precadere - ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, in raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei;
i) sedinta publica - sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata.

Art. 4.
Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:
a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome;
b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.

Art. 5.
Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor in care sunt prezentate informatii privind:
a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative

Art. 6.
(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.
(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 7.
(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice.

Art. 8.
Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art. 9.
(1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 8 au valoare de recomandare.

Art. 10.
Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu.

Art. 11.
(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate.
(2) Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 12.
(1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

CAPITOLUL III
Sanctiuni
Art. 13.
(1) Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 14.
Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public, in conditiile prezentei legi.

Art. 15.
Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 16.
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Art. 17.
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa isi modifice regulamentul de organizare si functionare in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 21 ianuarie 2003.