Dreptul la viata, dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la un mediu sanatos

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 22 – Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 34 – Dreptul la ocrotirea sanatatii
(1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 35 – Dreptul la mediu sanatos
(1) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator.

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
(publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28 luna 1992)
CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
ART. 1
Statutul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la pro duse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepterilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumator.

ART. 2
In sensul prezentei ordonante se intelege:

 • consumator: persoana fizica care dobindeste, utilizeaza ori consuma, ca destinatar final, produse obtinute de la agenti economici sau care beneficiaza de servicii prestate de acestia;
 • agent economic: orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, transporta, depozireaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea, ori presteaza servicii;
 • produs: bun material destinat consumatorului sau utilizarii finale individuale sau colective;
 • serviciu: activitate, alta decit cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
 • declaratie de conformitate: declaratie facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza, pe proprie raspundere, asupra faptului ca un produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat
 • termen de garantie: limita de timp, stabilita de catre producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia, daca deficientele nu-i sint imputabile, perioada de garantie curge de la data dobindirii produsului de catre consumator;
 • termen de valabilitate: limita de timp, stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care acestea trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum;
 • durata medie de utilizare: intervalul de timp, stabilit in documentele teh nice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele, altele decit cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;
 • viciu ascuns: deficienta calitativa a unui produs livrat sau serviciu pres tat care, existind in momentul predarii ori executarii, nu a fost cunoscut si nici nu putea fi cunoscut de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.

  ART. 3
  Drepturile fundamentale ale consumatorilor sint:
  a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sale afecteze drepturile si interesele legitime;
  b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esen tiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespubda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;
  c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si ser vicii de calitate;
  d) de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele preva zute de lege;

  CAPITOLUL 2
  Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor
  ART. 4
  Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.

  ART. 5
  Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit.
  Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau substituite.

  ART. 6
  Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cind situatia o impune cu privire la:
  a) falsificarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
  b) furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor, in conditii optime, in mod deosebit a celor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
  Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.

  ART. 7
  Agentii economici sint obligati:
  a) sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in con tracte, astfel incit acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  b) sa opreasca livrarilor, respectiv sa retraga de pe piata sau de la benefi ciari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracterisicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
  c) sa anunte, imediat, existenta pe piata a orcarui produs de care au cunostinta ca a afectat viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  d) sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

  CAPITOLUL 3
  Protectia intereselor economice ale consumatorilor
  ART. 8
  Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.

  ART. 9
  In relatiile cu consumatorii, agentii economici au obligatia de a se comporta in mod corect si de a nu folosi practici comerciale abuzive.

  ART. 10
  Drepturile consumatorilor, la incheierea contractului sint:
  a) libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fa ra a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unot tehnici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora;
  b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garan tie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor;
  c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;
  d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
  e) de a li se asigura service-ul necesar si piesele de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;
  f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume sta bilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.

  ART. 11
  Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.

  ART. 12
  Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

  ART. 13
  Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenelor de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sint imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului; pentru celelelte produse, termenul va fi cel sta bilit prin contract.
  In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism teh nic neutru.

  ART. 14
  In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor
  aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, pre
  cum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.
  Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de gatantie si curge din momentul sesizarii vinza torului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.

  ART. 15
  Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.

  ART. 16
  Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.

  ART. 17
  Vinzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlo cuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vinzatorul suporta cheltuielile legate de acestea, situatie carte nu il exonereaza de raspundere pe producator.

  CAPITOLUL 4
  Informarea si educarea consumatorilor
  ART. 18
  Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicelor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei aces tora, in deplina securitate.

  ART. 19
  Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vinzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul, in functie de natura acestuia.

  ART. 20
  Informatiile trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara de origine a produsului.
  Informatiile trebuie sa fie complete, corecte, precise si explicite si sa cu prinda denumirea produsului, marca producatorului, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, eventuali adivii folositi, cantitatea, pretul, termenul de garantie sau, dupa caz, de valabilitate, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii si modul de utilizare, manipulare, conservare sau pastrare, precum si alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse; la produsele alimentare preambalate se mentioneaza si valoarea nutritiva.
  Produsele de folosinta indelungata sint insotite si de "declaratie de confor mitate", "certificat de garantie" si, dupa caz, de "carte tehnica" ori "instructiuni de folosire", redactate in limba romana, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, conditiile de instalare, exploatare, intre tinere, data fabricatiei, termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii instructiunilor.
  Fac exceptie de la prevederile alineatelor precedente marcile de fabrica sau de comert, denumirile de firme ori societatile comerciale, denumirea produse lor tipice cunoscute publicului larg, precum si termenii straini utilizati in mod curent si care se gasesc in dictionarele uzuale.
  Pentru produsele din import, textul in limba romana poate fi completat cu traduceri in una sau mai multe limbi straine stabilite de catre Guvern.

  ART. 21
  Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categori a calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile si, dupa caz, declaratia de conformitate.

  ART. 22
  Agentii economici sint obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare si functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute; la lansarea pe piata a produselor, acestia sint obligati sa efectueze demonstratii de utilizare.

  ART. 23
  Obligatia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 si 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.

  ART. 24
  Se interzice prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza pro dusele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate.

  ART. 25
  Preturile si tarifele trebuie afisate, in mod vizibil si intr-o forma neechi voca, usor de citit.

  ART. 26
  Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri autorizate. Este obligatorie afisarea, in mod vizubil, a denumirii firmei si a numarului autorizatiei acesteia.

  ART. 27
  Produsele livrate in vrac se masoara cu mijloace de masurare legale adecvate, in prezenta cumparatorului. Indicatiile mijloacelor de masurare trebuie sa fie usor de citit si la vederea cumparatorului.

  CAPITOLUL 5
  Organe ale admin. publice ptr. protectia consumatorilor
  ART. 28
  Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administra tiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaza si realizeaza poli tica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.

  ART. 29
  Atributiiile si modul de organizare si functionare ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si relatiile dintre acesta si alte organisme competente in domeniu se stabilesc de catre Guvern.
  Guvernul poate stabili atributii in domeniul protectiei consumatorilor si pentru ale administratiei publice centrale si locale, in functie de specificul activitatii acestora.
  Taxele ce se percep de catre organele administratiei publice cu rol in domeniul protectiei consumatorilor se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru incercarile efectuate in laboratoare proprii sau subordonate, conform actelor normative in vigoare.

  ART. 30
  Oficiul pentru Protectia Consumatorilor - in baza consultarii cu alte organisme interesate ale administratiei publice centrale si locale, cit si cu ce le neguvernamentale - elaboreaza reglementari referitoare la modalitatile co ncrete de colaborare si sprijinire reciproca si le propune spre aprobare Guvernului.

  CAPITOLUL 6
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor
  ART. 31
  In sensul prezentei ordonante, asociatiile pentru protectia cumparatorilor sint considerate acele asociatii constituite, conform legii, ca persoane juridice si care - fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor - au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor in general.

  ART. 32
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezen tate, daca indeplinesc conditiile prezentei ordonante.

  ART. 33
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor care apara drepturile si intere sele legitime ale consumatorilor in general sint, de drept, parteneri sociali in organismele consultative prevazute in prezenta ordonanta daca:
  a) au cel putin 10.000 membrii si filiale in cel putin 5 judete; sau b) sint organizate astfel:
  - la nivel local, se constituie ca asociatie;
  - la nivel judetean, se constituie in federatie de asociatii; federatia se formeaza din asociatii provenind din cel putin 5 localitati din judet; numarul de membrii ai tuturor asociatiilor care formeaza o federatie este de cel putin 150;
  - la nivel central, se constituie in confederatie; confederatia se formeaza din cel putin 20 de federatii sau din federatii care, pe ansamblu, insumeaza cel putin 6.000 membrii ai asociatiilor.

  ART. 34
  Asociatiile pentru protectia cumparatorilor, care sint constituite numai cu scopul apararii intereselor membrilor, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezentate, numai daca au cel putin 1.000 membrii.

  ART. 35
  Dupa constituire, asociatiile pentru protectia consumatorilor vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protec tia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.

  ART. 36
  Personalul de conducere si salariatii organelor administratiei publice cu atributii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii in organele de conducere ale asociatiilor pentru protectia consumatorilor.

  ART. 37
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor sint consultate de catre organis mele administratiei publice, potrivit competentelor, la eleborarea dispoziti ilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:
  a) cunoasterea cerintelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor;
  b) formarea unei atitudini corecte a agentilor economici angajati in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora;
  c) prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

  ART. 38
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor au dreptul:
  a) de a fi sprijinite de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
  b) de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau retragerii de pe piata a produselor sau serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  c) de a solicita realizarea de produse si servicii in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor handicapati sau de virsta a treia;
  d) de a fi consultate cu ocazia eleborarii standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
  e) de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate a produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoa re ale acestora pentru consumatori;
  f) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor;
  g) de a solicita, pe cheltuiala lor, laboratoarelor acreditate, efectuarea de analize si incercari ale produselor destinate consumatorilor si de a publica rezultatele.

  CAPITOLUL 7
  Organisme consultative
  ART. 39
  La nivel central si local - judet, oras, comuna - se constituie cite un cons iliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Aceasta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric nevesar:
  a) stabilirii si aplicarii politicii de protectie a cnsumatorilor;
  b) corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

  ART. 40
  Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din:
  a) reprezentanti ai tuturor organelor administratiei publice care au compete nte cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;
  b) prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora;
  c) reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor;
  d) reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

  ART. 41
  Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, la fiecare nivel in parte.

  CAPITOLUL 8
  Protectia juridica
  ART. 42
  Agentii economici raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparuta in cadrul termenului de garantie sau valabilita te a acestora, si care nu este imputabila consumatorului, precum si pentru e ventualele vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat sau care pot afecta viata, sanatate sau securitatea consumatorilor.
  Raspunderea se mentine si in cazul in care livrarea produselor sau prestarea serviciilor se face in mod gratuit sau cu pret redus, ori daca se comerciali zeaza ca piese de schimb, sau se distribuie sub alte forme.

  ART. 43
  Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile pentru protectia consumatorilor, prevazute la art. 33 si 34 din prezenta ordonanta, impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepterile si interesele legitime ale consumatorilor sint scutite de taxe de timbru.

  ART. 44
  Ministerul Public poate interveni in actiunile civile introduse, in care sint implicate interesele consumatorilor.

  CAPITOLUL 9
  Sanctiuni
  ART. 45
  Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, ci vila, contraventionala sau penala, dupa caz.

  ART. 46
  Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii in cit sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
  a) comercializarea produselor care au standarde romane obligatorii referitoa re la protectia vietii, sanatatii, sau securitatii consumatorilor, fara ca a cestea sa fie certificate conform actelor normative in vigoare;
  b) omiterea anuntarii de catre agentii economici, confotm art. 7 lit. c) din prezenta ordonanta, a autoritatilor publice competente;
  c) comercializarea produselor sau prestarea serviciilor fara elementele de identificare prevazute la art. 19-22 din prezenta ordonanta sau cu caracteristici calitative neconforme celor prescrise;
  d) prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale paramertilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate;
  e) pastrarea, depozitarea sau transportul produselor destinate comercializa rii in conditii care nu asigura mentinerea caracteristicilor calitative ale acestra daca, in acest fel, acestea ar periclita viata, sanatatea sau secutitatea consumatorilor;
  f) comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative prescrise, de natura a afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, pentru care organele de control abilitate au dispus oprirea comercializarii acestora;
  g) impiedicarea, sub orice forma, de catre agentul economic sau de catre orice alta persoana, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor si supravegherea calitatii produselor si serviciilor de a-si exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor
  h) folosirea practicilor abuzive la vinzarea produselor si prestarea servici ilor, prevazute la art. 9 si art. 10 din prezenta ordonanta, altele decit ce le mentionate la art. 1 lit. c) si k) din Legea nr. 12/1992, republicata;
  i) neasigurarea activitatii de service si a pieselor de schimb necesare intretinerii sau repararii, conform prevederilor art. 10 lit. e) din prezenta ordnanta;
  j) neremedierea in termenul stabilit la art. 13 sau remedierea necorespunzatoare a deficientelor constatate la produsele vindute sau serviciile prestate;
  k) refuzul inlocuirii produselor sau restituirii contravalorii acestora sau a serviciilor necorespunzatoare, in cazurile prevazute de prezenta ordonanta

  ART. 47
  Contraventiile prevazute la art. 46 lit. a) si b) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. c) - g), cu inchosore contraventionala de la 15 zile la 2 luni sau cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la lit h) - k), cu amenda de la 25.000 lei la 250.000 lei.
  Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 1, precum si ale art. 25 din prezenta ordonanta se sanctioneaza conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 12/1990 republicata.

  ART. 48
  La sdtabilirea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta vor fi considerate circumstante agravante urmatoarele imprejurari in legatura cu faptele si persoanele prejudiciate in mod nemijlocit:
  a) sint comise in timpul unei calamnitati;
  b) determina daune individuale sau colective importante;
  c) victimele sint persoane sub 18 ani sau peste 60 de ani ori handicapate.

  ART. 49
  Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata de catre reprezen tantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de catre specialistii autorizati ai altor organe ale administratiei publi ce potrivit competentelor.
  Pina la remedierea deficientelor constatate, agentul constatator poate lua masuri mergind pina la suspendarea autorizatiei de functionare.
  Organele de politie sint obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sau autorizate prevazute la alin. 1, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.

  ART. 50
  Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice, caz in care limitele minime si maxime se dubleaza.

  ART. 51
  In cazul contraventiilor prevazute la art. 46 lit. a) - g) din prezenta ordo nanta, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestu latoare, aplica amenda, procedind potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/1968.
  In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
  Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu pot fi stabilite si exista temere de disparitie a acestuia, organul de politie, in baza procesului-verbal ce se trimite judecatoriei, va conduce de indata pe faptuitor inaintea instantei de judecata.
  In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata, organul de politie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul, pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 de ore de la constatarea contraventiei.
  Judecarea cauzei va avea loc si in zilele nelucratoare.
  Presedintele judecatoriei fixeaza un termen de urgenta, cu citirea contravenientului.
  Completul de judecata este format dintr-un singur judecator. Judecatorul se pronunta asupra legalitatii si temeinicei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea si ia masura confiscarii ori anuleaza procesul-verbal.
  Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa. Procurorul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare.
  Cererea de reexaminare se solutioneaza, de urgenta, in complet format din 2 judecatori.
  Hotarirea data in cererea de reexaminare este definita.
  Participarea procurorului la judecata este obligatorie.

  ART. 52
  In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda, cu rea-credinta, in termen de 30 de zile de la reaminerea definitiva a sanctiunii, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza careia s-a savirsit contraventia, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala, tinind seama de partea de amenda care a fost achitata.
  La primul termen de judecata, instanta poate acorda conreavenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii.
  In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. 2, instanta procedeaza la transformarea amenzii in inchisoare contraventionala.
  Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de 1 an de la data raminerii definitive a hotaririi.

  ART. 53
  Hotaririle de condamnare privind agentii economici se comunica la Registrul Comertului.

  ART. 54
  Produsele care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savirsirea vreuneia din faptele sanctionate de prezenta ordonanta si daca sint ale fap tuitorului sau ale agentului economic, ca si sumele de bani si produsele dobindite, in mod vadit, prin savirsirea infractiunilor sau contravenientiilor se confisca si se valorifica, in conditiile legii.
  Profiturile obtinute ilicit de catre agentii economici ca urmare a faptelor mentionate la art. 46 din prezenta ordonanta se preiau ca venit la bugetul administratiei publice centrale, sub forma unui impozit de 100%, in masura in care nu au fost confiscate.

  ART. 55
  Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, ale Codului penal si ale Codului de procedura penala.

  ART. 56
  Aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.

  CAPITOLUL 10
  Dispozitii finale si tranzitorii
  ART. 57
  Persoanele fizice pot sesiza asociatiile pentru protectia consumatorilor si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si pot face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor.

  ART. 58
  Guvernul va lua masurile necesare pentru organizarea executarii prevederilor prezentei ordonante, precum si pentru eleborarea de norme metodologice privind:
  a) conditiile de realizare a expertizelor tehnice, in cazul unor vicii ascun se, pe categorii de produse si servicii;
  b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezinta deficiente;
  c) masuri de prevenire si limitare a prejudicierii consumatorilor, precum si conditiile in care acestea pot fi luate de catre organele administratiei publice prevazute la art. 49 din prezenta ordonanta;
  d) continutul si competenta de aprobare a documentelor care atesta nivelul calitativ al produselor si serviciilor;
  e) informarea si educarea in domeniul protectiei consumatorilor;
  f) conditiile in care asociatiile pentru protectia consumatorilor constituie, potrivit art. 34 din prezenta ordonanta, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;
  g) desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor.

  ART. 59
  In scopul incurajarii constituirii asociatiilor pentru protectia consumatori lor, Guvernul poate stabili, pentru o perioada de timp ce nu poate fi mai ma re de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, un numar de membri cu maximum 2/3 mai mic decit minimul prevazut la art. 33 si art.
  34 din prezenta ordonanta, cu conditia respectarii celorlalte criterii.

  ART. 60br> Produsele importate sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pot fi comercializate, cu elementele de identificare si caracterizare initiale, pina la lichidarea stocurilor existente.
  Produsele contractate si importate dupa aceasta data trebuie sa satisfaca prevederile art. 20 din prezenta ordonanta.

  ART. 61
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordinante, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor, Hotarirea Guver nului nr. 335/1990 privind unele masuri din domeniul asigurarii si controlului calitatii produselor, lucrarilor de constructii si serviciilor, precum si din cel al metrologiei, Hotarirea Guvernului nr. 545/1991 privind suprave gherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii si combaterii faptelor care pot afecta viata si sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator, precum si orice dispozitii contrare se abroga.

Legea nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului
(publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000)

CAPITOLUL I
Principii si dispozitii generale
Art. 1.
Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.

Art. 2.
Formularea definitiilor din aceasta lege este cuprinsa in anexa nr. I la prezenta lege.

Art. 3.
Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt:
a) principiul precautiei in luarea deciziei;
b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor;
c) principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;
d) principul "poluatorul plateste";
e) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor;
f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului;
g) utilizarea durabila;
h) mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate;
i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor;
j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului.

Art. 4.
Modalitatile de implementare a principiilor si a elementelor strategice sunt:
a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare;
b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor, programelor sau a activitatilor;
c) corelarea planificarii de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism;
d) introducerea parghiilor economice stimulative sau coercitive;
e) rezolvarea, pe niveluri de competenta, a problemelor de mediu, in functie de amploarea acestora;
f) elaborarea de norme si standarde, armonizarea acestora cu reglementarile internationale si introducerea programelor pentru conformare;
g) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul protectiei mediului;
h) instruirea si educarea populatiei, precum si participarea organizatiilor neguvernamentale la elaborarea si aplicarea deciziilor.

Art. 5.
Statul recunoaste tuturor persoanelor dreptul la un mediu sanatos, garantand in acest scop:
a) accesul la informatiile privind calitatea mediului;
b) dreptul de a se asocia in organizatii de aparare a calitatii mediului;
c) dreptul de consultare in vederea luarii deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislatiei si a normelor de mediu, eliberarea acordurilor si a autorizatiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociatii, autoritatilor administrative sau judecatoresti in vederea prevenirii sau in cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;
e) dreptul la despagubire pentru prejudiciul suferit.

Art. 6.
Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

Art. 7.
Responsabilitatea privind protectia mediului revine autoritatii centrale pentru protectia mediului si agentiilor sale teritoriale.

CAPITOLUL II
Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului

Sectiunea 1
Procedura de autorizare
Art. 8.
Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si autorizatii de mediu in conformitate cu art. 11.
Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor existente si pentru activitatile prevazute in anexa nr. II la prezenta lege. Cererea de autorizatie este obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor noi care au acord de mediu si, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru activitatile existente.
Activitatile care nu implica lucrari de constructii-montaj necesita numai autorizatie de mediu, cu exceptia celor prevazute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa nr. II la prezenta lege.
Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii.

Art. 9.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza procedura specifica de autorizare pentru activitatile economice si sociale, modelul-cadru de intocmire a raportului privind studiul de impact asupra mediului si nivelul competent sa elibereze acordul si/sau, dupa caz, autorizatia de mediu, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Valabilitatea acordului si a autorizatiei de mediu este de maximum 5 ani.
Acordul sau autorizatia de mediu nu se emite in cazul in care nici o varianta de proiect sau program pentru conformare nu prevede eliminarea efectelor negative asupra mediului, raportate la standardele si la reglementarile in vigoare.

Art. 10.
Acordul sau autorizatia de mediu poate fi revizuita, daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, si in cazul reinnoirii acestora, cand se poate cere si refacerea raportului privind studiul de impact asupra mediului. Acordul sau autorizatia de mediu se suspenda pentru neconformare cu prevederile precizate in aceasta, dupa o somatie prealabila, cu termen, si se mentine pana la eliminarea cauzelor care au determinat suspendarea, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatile pentru protectia mediului dispun, dupa expirarea termenului de suspendare, oprirea executiei proiectului sau incetarea activitatii.
Pentru activitatile existente care nu intrunesc conditiile de autorizare, autoritatea pentru protectia mediului dispune efectuarea bilantului de mediu si stabileste programul pentru conformare, de comun acord cu titularul. Dupa expirarea fiecarui termen acordat, in caz de neconformare, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune incetarea activitatii respective. Dispozitia de incetare este executorie. Litigiile generate de eliberarea, revizuirea sau de suspendarea acordului ori a autorizatiei de mediu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 11.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului consta din fazele: preliminara, propriu-zisa si cea de analiza si validare.
Autoritatea pentru protectia mediului organizeaza si decide aplicarea fazelor procedurii, dupa cum urmeaza:
a) cererea, insotita de descrierea proiectului, adresata in scris autoritatii pentru protectia mediului de catre titularul proiectului sau al activitatii;
b) incadrarea actiunii propuse in tipurile de activitati care se supun sau nu studiului de impact asupra mediului; daca sunt necesare informatii suplimentare, se poate cere titularului un studiu preliminar;
c) analiza scopului actiunii propuse, cu participarea autoritatii pentru protectia mediului, a titularului, a unor experti si reprezentanti ai administratiei publice locale, care pot fi afectati de modificarile de mediu generate de punerea in aplicare a acesteia;
d) intocmirea de catre autoritatea pentru protectia mediului a indrumarului cu problemele rezultate pe baza analizei conform lit. c) si care trebuie urmarite in raportul privind studiul de impact asupra mediului; comunicarea acestuia catre titular, o data cu lista celorlalte avize necesar a fi obtinute;
e) prezentarea, de catre titularul proiectului sau al activitatii, a raportului privind studiul de impact asupra mediului, tinand seama de toate alternativele, inclusiv de cea de renuntare la actiunea propusa;
f) analiza preliminara a raportului de catre autoritatea pentru protectia mediului si acceptarea sau dispunerea motivata a refacerii acestuia;
g) aducerea la cunostinta si dezbaterea publica a raportului; consemnarea observatiilor si a concluziilor rezultate;
h) decizia finala a autoritatii pentru protectia mediului, facuta publica si motivata pe baza celor constatate la lit. f) si g);
i) eliberarea sau respingerea motivata a acordului sau a autorizatiei de mediu in maximum 30 de zile de la decizia finala.

Art. 12.
Procedura de autorizare este publica. Mediatizarea proiectelor si activitatilor pentru care se cere acord sau autorizatie de mediu si a studiilor de impact, precum si dezbaterea publica se asigura de catre autoritatea pentru protectia mediului.
Studiile de impact se realizeaza prin unitati specializate, persoane fizice sau juridice atestate, cheltuielile fiind suportate de titularul proiectului sau al activitatii si atunci cand i se cere refacerea sau reluarea studiului. Raspunderea pentru realitatea informatiilor furnizate privind actiunea propusa revine titularului, iar pentru corectitudinea raportului studiului de impact, executantului acestuia.

Art. 13.
Autoritatile pentru protectia mediului incaseaza sumele provenite din taxele pentru emiterea acordurilor si autorizatiilor de mediu.
Cuantumul taxelor se stabileste la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului, prin hotarare a Guvernului.

Art. 14.
Autoritatile pentru protectia mediului incaseaza, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrarile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, in cadrul activitatilor pe care le desfasoara in limitele competentelor lor legale.
Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor prestate, precum si cuantumul tarifelor se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii centrale pentru protectia mediului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Sumele incasate din tarife se utilizeaza de autoritatile pentru protectia mediului, pentru finantarea unor cheltuieli materiale, expertize tehnice, dotari si investitii specifice. Acestea se evidentiaza intr-un cont distinct si se gestioneaza in regim extrabugetar.
Autoritatile pentru protectia mediului pot utiliza o cota de pana la 15% din aceste venituri extrabugetare pentru acordarea de stimulente personalului acestora. Metodologia de acordare a stimulentelor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Disponibilitatile inregistrate si neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii prevazute la alineatele precedente.

Art. 15.
La schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la incetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie asigurarea efectuarii bilantului de mediu de catre fostul proprietar, in scopul stabilirii obligatiilor privind refacerea calitatii mediului in zona de impact a activitatii respective. Autoritatea competenta pentru protectia mediului revizuieste bilantul de mediu, stabileste programul pentru conformare, iar fostul proprietar negociaza cu noul proprietar asumarea unor obligatii anterioare si compensatiile de care va beneficia prin aplicarea masurilor de protectie si reconstructie ecologica.

Sectiunea a 2-a
Regimul substantelor si deseurilor periculoase, precum si al altor deseuri
Art. 16.
Activitatile supuse unui regim special de gestionare si gospodarire privesc fabricarea, comercializarea si utilizarea substantelor periculoase si transportul, tranzitul, depozitarea temporara sau definitiva, distrugerea, manipularea, precum si importul si exportul de substante si deseuri periculoase.

Art. 17.
Importul in Romania de deseuri de orice natura, in stare bruta sau prelucrata, este interzis, cu exceptia anumitor categorii de deseuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, in conformitate cu reglementarile dispuse prin acte normative propuse de autoritatea centrala pentru protectia mediului si aprobate de Guvern.
Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se pot realiza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte.

Art. 18.
Activitatile prevazute la art. 16 si 17 sunt permise numai in baza acordului si/sau a autorizatiei de mediu.

Art. 19.
Autoritatea centrala si agentiile pentru protectia mediului, dupa caz, supravegheaza si controleaza respectarea reglementarilor privind substantele si deseurile periculoase.

Art. 20.
Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa ia masuri de prevenire si limitare a impactului asupra mediului al substantelor si deseurilor de orice natura si sa anunte autoritatile teritoriale pentru mediu despre orice activitate neconforma cu reglementarile legale.

Art. 21.
Autoritatile vamale controleaza si raspund de aplicarea prevederilor art. 18 referitoare la intrarea si iesirea substantelor si deseurilor periculoase din tara, pe baza reglementarilor autoritatii centrale pentru protectia mediului.

Art. 22.
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:
a) sa tina evidenta stricta - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substantelor si deseurilor periculoase, inclusiv recipientii si ambalajele acestora care intra in sfera lor de activitate, si sa furnizeze lunar autoritatilor competente pentru protectia mediului datele necesare;
b) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu si sa aplice reglementarile legale privind substantele si deseurile periculoase;
c) sa asigure, prin sisteme proprii, supravegherea mediului, pe baza prevederilor din autorizatia de mediu, pentru identificarea si prevenirea riscurilor, sa tina evidenta rezultatelor si sa anunte iminenta sau producerea unor eliminari neprevazute sau a accidentelor, autoritatilor competente pentru protectia mediului si de aparare impotriva dezastrelor.

Art. 23.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, reglementarile privind:
a) amplasarea, amenajarea si supravegherea diferitelor tipuri de depozite;
b) colectarea, prelucrarea, tratarea, neutralizarea deseurilor, precum si reciclarea celor refolosibile;
c) transportul deseurilor;
d) refacerea cadrului natural al zonelor deteriorate;
e) instalatiile pentru incinerarea deseurilor industriale, menajere, agricole si altele;
f) instalatiile de epurare a apelor uzate si a namolurilor;
g) folosirea namolurilor, a apelor uzate, a deseurilor industriale, menajere si a celor rezultate din incinerare;
h) procedura de autorizare pentru amplasarea si amenajarea depozitelor, transportul, incinerarea, prelucrarea si utilizarea deseurilor de orice fel;
i) importul, exportul si tranzitul de deseuri si substante periculoase.

Art. 24.
Controlul gospodaririi deseurilor de orice fel revine autoritatilor pentru protectia mediului si celorlalte autoritati competente, potrivit legii.

Art. 25.
Autoritatile administratiei publice locale, persoanele fizice si juridice, care au in profilul lor activitati supuse reglementarilor cuprinse in art. 23, au urmatoarele obligatii:
a) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu, conform art. 23 lit. h);
b) sa depoziteze deseurile menajere, industriale, agricole sau altele, numai pe suprafete autorizate in acest scop;
c) sa utilizeze, in cazul incinerarii deseurilor, numai instalatii omologate de catre autoritatile pentru protectia mediului si sanatate;
d) sa amenajeze, conform competentelor atribuite prin lege, depozitele de deseuri;
e) sa respecte conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu si sa garanteze, cu mijloace financiare, pentru aceasta;
f) sa recupereze deseurile refolosibile si sa le valorifice prin unitati specializate;
g) sa foloseasca pe terenurile agricole numai deseurile autorizate de autoritatile competente pentru protectia mediului, sanatate si agricultura;
h) sa depoziteze in mediul subteran deseuri numai in cazul in care detin acordul si/sau autorizatia de mediu.
Sectiunea a 3-a
Regimul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor
Art. 26.
Ingrasamintele chimice, pesticidele si alte produse folosite in profilaxia fitosanitara, sanitar-umana si veterinara se produc numai prin tehnologii si biotehnologii autorizate.
Produsele vor fi insotite la livrare de normele tehnice de utilizare autorizate, in conditiile stabilite prin lege.

Art. 27.
Ministerele competente, cu avizul autoritatii centrale pentru protectia mediului, au urmatoarele obligatii:
a) sa reglementeze regimul produselor fitosanitare si al altor pesticide care se utilizeaza in profilaxia sanitar-umana si veterinara;
b) sa organizeze, la nivel teritorial, reteaua de laboratoare pentru analiza si controlul ingrasamintelor chimice si al pesticidelor, precum si ale concentratiilor pesticidelor in sol, recolte, furaje, produse agroalimentare vegetale si animale;
c) sa intocmeasca lista cu ingrasamintele chimice si pesticidele din tara si strainatate, precum si cu limitele maxime admise ale concentratiilor pesticidelor, potrivit standardelor internationale.
Lista ingrasamintelor chimice si a pesticidelor se intocmeste in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se actualizeaza anual.

Art. 28.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului, impreuna cu autoritatile pentru agricultura, silvicultura, sanatate si serviciile descentralizate ale acestora in unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz, supravegheaza si controleaza modul de aplicare a reglementarilor privind ingrasamintele chimice si pesticidele.

Art. 29.
Persoanele fizice si juridice care produc, comercializeaza si/sau utilizeaza ingrasaminte chimice si pesticide au urmatoarele obligatii:
a) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu pentru fabricarea acestora;
b) sa livreze, sa manipuleze, sa transporte si sa comercializeze ingrasamintele chimice si pesticidele ambalate cu inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire, in conditii in care sa nu provoace contaminarea mijloacelor de transport si a mediului;
c) sa depoziteze ingrasamintele chimice si pesticidele numai ambalate si in locuri protejate;
d) sa nu foloseasca ingrasamintele chimice si pesticidele in zonele sau pe suprafetele unde sunt instituite masuri speciale de protectie;
e) sa se administreze pesticide cu mijloace aviatice numai cu avizul agentiilor pentru protectia mediului, directiilor sanitare si al comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare;
f) sa aplice, in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu pesticide care sunt selective fata de insectele polenizatoare;
g) sa nu foloseasca momeli periculoase, cu exceptia cazurilor special autorizate.

Sectiunea a 4-a
Regimul privind asigurarea protectiei impotriva radiatiilor ionizante
si securitatii surselor de radiatii
Art. 30.
Regimul protectiei populatiei, mediului si a bunurilor materiale impotriva expunerii la radiatii ionizante si asigurarea securitatii surselor de radiatii se realizeaza prin aplicarea diverselor proceduri si echipamente pentru mentinerea dozelor si riscurilor la nivelul rational cel mai scazut, in limitele admise si in scopul prevenirii accidentelor, limitarii si inlaturarii consecintelor acestora.

Art. 31.
Activitatile in domeniul nuclear necesita asigurarea mijloacelor de protectie si securitate si se pot desfasura numai in baza acordului si autorizatiei de mediu, eliberate potrivit art. 8.
Acordul si autorizatia de mediu privind instalatiile cu risc nuclear major - centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear si depozite finale de combustibil nuclear ars - se emit de catre Guvern.

Art. 32.
Autoritatea competenta in domeniul nuclear elaboreaza norme tehnice, standarde si regulamente de aplicare privind:
a) protectia populatiei si a mediului in zone de risc nuclear;
b) protectia fizica a materialelor si a instalatiilor nucleare;
c) nivelurile si planurile de interventie care privesc si evenimentele transfrontiera;
d) transportul substantelor radioactive;
e) proceduri specifice de autorizare. Procedura de autorizare pentru instalatiile cu risc nuclear major se elaboreaza in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 33.
Controlul activitatilor nucleare se face de autoritatea centrala pentru protectia mediului si de alte autoritati competente potivit legii.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii:
a) organizeaza monitorizarea radioactivitatii mediului pe intregul teritoriu al tarii;
b) supravegheaza, controleaza si dispune luarea masurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor legale privind radioprotectia mediului;
c) colaboreaza cu organele competente in apararea impotriva dezastrelor.

Art. 34.
Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul nuclear au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte normele de radioprotectie si de securitate;
b) sa evalueze, direct sau prin forurile autorizate, riscul potential, sa efectueze bilantul de mediu pentru activitatile existente si sa ceara autorizatie de mediu;
c) sa aplice procedurile si sa prevada echipamentele pentru activitatile noi, care sa permita realizarea nivelului rational cel mai scazut al dozelor si riscurilor asupra populatiei si mediului, si sa ceara acord si autorizatie de mediu;
d) sa tina evidenta stricta a surselor de radiatii ionizante si sa le asigure protectia fizica;
e) sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului si de evaluare a expunerii grupurilor critice - populatia din zona de supraveghere - care sa asigure ca nu vor fi incalcate conditiile prevazute in autorizatie, de eliminari de substante radioactive si ca dozele se vor mentine in limitele admise;
f) sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;
g) sa efectueze inregistrarea rezultatelor supravegherii si a dozelor estimate pentru grupurile critice;
h) sa raporteze, la intervalele stabilite, rezultatele inregistrarilor autoritatilor competente;
i) sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;
j) sa verifice continuu exactitatea presupunerilor facute prin evaluarile probabilistice privind consecintele radiologice ale eliberarilor radioactive.

CAPITOLUL III
Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii
Art. 35.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea autoritatilor centrale de specialitate care gestioneaza resursele naturale, elaboreaza, pe baza prezentei legi, reglementari tehnice privind masurile de protectie a ecosistemelor, de conservare a biodiversitatii, de gospodarire durabila a resurselor naturale si pentru asigurarea sanatatii umane.
La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei zone este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de conservare a functiilor ecosistemelor si de ocrotire a organismelor vegetale si animale, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin acordul si/sau autorizatia de mediu, precum si monitorizarea proprie pana la indeplinirea acestora. Suprafetele terestre si acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologica sunt gestionate de detinatorii legali numai in cazul in care acestia se angajeaza sa aplice masurile de conservare stabilite de autoritatea centrala pentru protectia mediului.
Detinatorii cu orice titlu, care aplica aceste masuri, sunt scutiti de impozit; detinatorii particulari vor fi compensati in raport cu valoarea lucrarilor de refacere intreprinse. Protejarea unor specii si organisme rare amenintate cu disparitia, conservarea biodiversitatii si instituirea de arii protejate, precum si masurile stabilite de autoritatile pentru protectia mediului sunt prioritare in raport cu alte interese. Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea Academiei Romane si a Comisiei Nationale UNESCO, stabileste criteriile pentru instituirea ariilor protejate si de conservare a biodiversitatii.

Sectiunea 1
Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice
Art. 36.
Protectia apelor de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.

Art. 37.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, reglementarile privind:
a) normele tehnice referitoare la protectia apelor si a ecosistemelor acvatice, inclusiv a populatiei umane in cazul poluarilor accidentale si in context transfrontiera;
b) procedura de autorizare pentru exploatarea surselor de apa si a ecosistemelor acvatice, realizarea constructiilor hidrotehnice pentru lucrarile de indiguire si regularizare a cursurilor de apa, de irigatii si de desecare-drenaj;
c) standardele de emisie;
d) standardele de calitate a apelor;
e) cerintele de evacuare, epurare a apelor uzate si limitare a evacuarii de efluenti in ape.

Art. 38.
Controlul respectarii reglementarilor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice este organizat si exercitat de catre autoritatile de mediu, de ape, sanatate si de alte autoritati, potrivit competentelor legale.

Art. 39.
Autoritatile pentru protectia mediului, pentru gospodarirea apelor, impreuna cu autoritatile navigatiei, supravegheaza si controleaza respectarea prevederilor si aplica masurile legale privind protectia apelor ca urmare a activitatilor de navigatie, respectand conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte.

Art. 40.
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii:
a) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. II la prezenta lege. Sunt exceptate de la autorizare puturile forate la adancimi pana la 50 m pentru satisfacerea cerintelor gospodariilor individuale;
b) sa respecte standardele de emisie si de calitate a apelor, prevederile din acordul si din autorizatia de mediu si sa puna la dispozitie laboratoarelor autorizate, la termenele stabilite, probele de apa pentru analiza;
c) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede, deseuri de orice fel si sa nu introduca in acestea explozibile, tensiune electrica, narcotice sau alte substante periculoase;
d) sa nu spele in apele naturale autovehicule, utilaje si ambalaje care au in continut uleiuri, combustibili lichizi, lubrifianti, substante periculoase sau pesticide;
e) sa execute toate lucrarile de refacere a resurselor naturale, de asigurare a migrarii faunei acvatice si de ameliorare a calitatii apei, prevazute cu termen in acordul si in autorizatia de mediu, si sa monitorizeze zona de impact;
f) sa se doteze, in cazul detinerii de nave, platforme plutitoare sau foraje marine, cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descarcare a acestora in instalatii de mal sau plutitoare;
g) sa amenajeze porturile cu instalatii de colectare, prelucrare, reciclare sau neutralizare a deseurilor petroliere, menajere sau de alta natura, stocate pe navele fluviale si maritime, si sa constituie echipe de interventie in caz de poluare accidentala a apelor si a zonelor de coasta;
h) sa nu evacueze ape uzate de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale si sa nu arunce de pe acestea nici un fel de deseuri.
Sectiunea a 2-a
Protectia atmosferei
Art. 41.
Prin protectia atmosferei se urmareste prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale.

Art. 42.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului promoveaza politicile regionale si globale, fundamentand principiile si actiunile specifice, atat la nivel national, cat si local, privind protectia atmosferei.
Politica nationala de protectie a atmosferei consta in principal din urmatoarele:
a) introducerea de tehnici si tehnologii adecvate pentru retinerea poluantilor la sursa;
b) gestionarea resursei de aer, in sensul reducerii emisiilor de poluanti pana la realizarea celor mai scazute niveluri si care sa nu depaseasca capacitatea de regenerare a atmosferei;
c) gestionarea resursei de aer, in sensul asigurarii calitatii corespunzatoare securitatii sanatatii umane;
d) modernizarea si perfectionarea sistemului national de monitorizare integrata a calitatii aerului.

Art. 43.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea ministerelor competente, elaboreaza normele tehnice, standardele si regulamentele de aplicare privind:
a) calitatea aerului in functie de factorii poluanti din atmosfera;
b) emisiile de poluanti atmosferici pentru surse fixe si mobile, precum si conditiile de restrictie sau de interdictie pentru utilizare, inclusiv pentru substantele care afecteaza stratul de ozon;
c) calitatea combustibililor si carburantilor, precum si reglementarile privind vanzarea-cumpararea si transportul acestora;
d) pragul fonic si reglementari pentru limitarea zgomotelor;
e) supravegherea calitatii aerului, proceduri de prelevare si analiza, amplasarea punctelor si instrumentelor pentru probare si analiza, frecventa masuratorilor si altele;
f) identificarea, supravegherea si controlul agentilor economici a caror activitate este generatoare de risc potential si/sau de poluare atmosferica;
g) sistemul de notificare rapida, in caz de poluare acuta a atmosferei cu efecte transfrontiera, a autoritatilor desemnate cu aplicarea Conventiei privind efectele transfrontiera ale accidentelor industriale. Normele tehnice, regulamentele de aplicare, respectiv standardele, se elaboreaza in termen de un an, respectiv 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 44.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului supravegheaza si controleaza aplicarea prevederilor legale privind protectia atmosferei, in care scop:
a) constata aparitia episoadelor de poluare a atmosferei, da alerta si/sau emite prognoze legate de acestea;
b) dispune incetarea temporara sau definitiva a activitatilor generatoare de poluare, in vederea aplicarii unor masuri de urgenta sau pentru nerespectarea programului pentru conformare;
c) solicita masuri tehnologice, aplica restrictii si interdictii in vederea prevenirii, limitarii sau eliminarii emisiilor de poluanti;
d) aplica sanctiunile prevazute de lege in caz de nerespectare a masurilor dispuse.

Art. 45.
Proprietarii si detinatorii legali de teren sunt obligati sa intretina si sa extinda perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana.

Art. 46.
Autoritatile vamale au obligatia sa nu permita intrarea/iesirea din tara a surselor mobile poluante care nu respecta dispozitiile autoritatilor competente, conform legii.

Art. 47.
Persoanele fizice si juridice au urmatoarele obligatii in domeniu:
a) sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;
b) sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de masura, sa asigure corecta lor functionare, sa asigure personal calificat si sa furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, autoritatilor pentru protectia mediului, datele necesare;
c) sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxime admise;
d) sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;
e) sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.
Sectiunea a 3-a
Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre
Art. 48.
Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toti detinatorii, indiferent cu ce titlu.

Art. 49.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea ministerelor competente, stabileste:
a) sistemul de monitorizare a calitatii solului in scopul cunoasterii starii actuale si a tendintelor de evolutie a acesteia;
b) reglementarile privind protectia calitatii solului, subsolului, a ecosistemelor terestre si conservarea biodiversitatii;
c) procedura de autorizare privind probleme de protectie a mediului, cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, amenajarea torentilor pentru intocmirea amenajamentelor silvice, combaterea eroziunii solurilor, foraje de studii si prospectiuni geologice si hidrogeologice, precum si pentru activitati miniere de extractie;
d) reglementari privind refacerea cadrului natural in zonele in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate de fenomene naturale sau de activitati cu impact negativ asupra mediului.

Art. 50.
Autoritatile centrale pentru agricultura si silvicultura au urmatoarele obligatii:
a) sa elaboreze reglementari privind sistemele de agricultura, tehnologiile de cultura a plantelor si de crestere a animalelor, regenerarea padurilor, recoltarea, colectarea si transportul lemnului si standardele de calitate a solurilor, in scopul mentinerii si ameliorarii acestora, eliminarii consecintelor negative asupra ecosistemelor terestre si acvatice si asigurarii conservarii functiilor specifice, biodiversitatii si habitatelor naturale si sa le comunice autoritatii centrale pentru protectia mediului;
b) sa tina evidenta terenurilor devenite improprii pentru productia agricola si sa ofere, la solicitarea detinatorilor, asistenta tehnica de specialitate pentru ameliorarea sau schimbarea folosintei;
c) sa indrume si sa exercite controlul tehnic de specialitate pentru lucrarile de imbunatatiri funciare si agropedoameliorative;
d) sa indrume si sa ofere asistenta tehnica, la cererea cultivatorilor de terenuri, privind cele mai adecvate tehnici si tehnologii de gospodarire si ameliorare a solurilor.

Art. 51.
Controlul asupra respectarii reglementarilor legale privind protectia si conservarea, ameliorarea si folosirea judicioasa a solurilor, a subsolului si a ecosistemelor terestre se organizeaza si se exercita de autoritatile pentru protectia mediului, precum si, dupa caz, de alte autoritati ale administratiei publice competente, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 52.
Detinatorii de terenuri cu orice titlu, in scopul asigurarii protectiei calitatii solurilor, au urmatoarele obligatii:
a) sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii solurilor;
b) sa asigure la amplasarea, proiectarea, construirea si punerea in functiune a obiectivelor de orice fel, ca si la schimbarea destinatiei terenurilor, conditiile prevazute in acord si in autorizatia de mediu;
c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa, fara autorizatie din partea autoritatii competente pentru protectia mediului.

Art. 53.
Detinatorii, cu orice titlu, ai padurilor, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si pajistilor au urmatoarele obligatii:
a) sa mentina suprafata impadurita a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenisurilor, tufisurilor si pajistilor existente, fiind interzisa reducerea acestora, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
b) sa exploateze masa lemnoasa numai in limita posibilitatii padurilor, stabilita de amenajamentele silvice si aprobata prin lege;
c) sa asigure respectarea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, in scopul mentinerii biodiversitatii padurilor si a echilibrului ecologic;
d) sa respecte regimul silvic pentru impadurirea suprafetelor exploatate, stabilit de autoritatea centrala pentru silvicultura, in acord cu conditiile de utilizare durabila a padurilor, prevazute de autoritatea centrala pentru protectia mediului;
e) sa asigure aplicarea masurilor speciale de conservare pentru padurile cu functii deosebite de protectie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotisuri, stancarii, la limita superioara de altitudine a vegetatiei forestiere, precum si pentru alte asemenea paduri;
f) sa respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetatiei lemnoase de pe pasunile impadurite care indeplinesc functii de protectie a solului si a resurselor de apa;
g) sa asigure exploatarea rationala, organizarea si amenajarea pajistilor, in functie de capacitatea de refacere a acestora;
h) sa exploateze resursele padurii, fondul cinegetic si piscicol, in limitele potentialului de regenerare, potrivit prevederilor legale;
i) sa sesizeze autoritatile pentru protectia mediului despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.

Art. 54.
Persoanele fizice sau juridice, care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului, au urmatoarele obligatii:
a) sa ceara acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, si sa respecte prevederile acestora;
b) sa refaca terenurile afectate, aducandu-le la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, in conformitate cu prevederile si termenele din acordul si/sau din autorizatia de mediu, garantand mijloace financiare pentru aceasta si monitorizand zona;
c) sa anunte autoritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si sa actioneze pentru refacerea acestuia.

Sectiunea a 4-a
Regimul ariilor protejate si al monumentelor naturii
Art. 55.
Pentru conservarea unor habitate naturale, a biodiversitatii care defineste cadrul biogeografic al tarii, precum si a structurilor si formatiunilor naturale cu valoare ecologica, stiintifica si peisagistica, se mentine si se dezvolta reteaua nationala de arii protejate si de monumente ale naturii.
Ariile protejate si monumentele naturii se declara prin acte sau reglementari cu caracter normativ, inclusiv prin amenajamentele silvice; cele declarate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza aceasta calitate. Ariile protejate sunt evidentiate in planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 56.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului:
a) la propunerea Academiei Romane, declara noi zone pentru extinderea retelei nationale de arii protejate si monumente ale naturii si le incadreaza pe categorii;
b) organizeaza reteaua de supraveghere, de paza a ariilor protejate si a monumentelor naturii si stabileste regimul lor de administrare si de abordare turistica;
c) controleaza modul de aplicare a reglementarilor de catre cei ce administreaza ariile protejate si monumentele naturii;
d) elaboreaza, editeaza, tine la zi si difuzeaza "Catalogul ariilor protejate si al monumentelor naturii", precum si "Cartea rosie a speciilor de plante si animale" din Romania.

Art. 57.
Autoritatile administratiei publice locale asigura informarea agentilor economici, a populatiei si a turistilor cu privire la existenta in zona a ariilor protejate si a monumentelor naturii, la semnificatia lor, la regulile si restrictiile stabilite, precum si la sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea statutului acestora.

Art. 58.
Autoritatile administratiei publice locale, la solicitarea agentiilor pentru protectia mediului, a altor organizatii interesate, persoane fizice sau juridice, pe baza documentatiei avizate de catre Academia Romana, pot sa puna sub ocrotire provizorie, in vederea declararii, arii protejate sau monumente ale naturii ori anumite obiective care justifica aceasta.

Art. 59.
Detinatorii de suprafete terestre sau acvatice limitrofe ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe ale caror terenuri s-au identificat elemente susceptibile de a fi ocrotite sunt obligati sa respecte statutul acestora pentru a asigura transmiterea lor generatiilor viitoare.

Art. 60.
Culegerea si comercializarea plantelor, capturarea prin orice mijloace, detinerea si comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii, precum si dislocarea, detinerea si comercializarea unor piese mineralogice, speologice si paleontologice, provenite din locuri declarate monumente ale naturii, sunt interzise. Introducerea pe teritoriul tarii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, de culturi de microorganisme, plante si animale vii, fara acordul eliberat de autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea Academiei Romane, este interzisa.

Sectiunea a 5-a
Protectia asezarilor umane
Art. 61.
In procesul de dezvoltare social-economica, al planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a localitatilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos. In acest scop, consiliile locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice raspund pentru:
a) imbunatatirea microclimatului urban, prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora, infrumusetarea si protectia peisajului si mentinerea curateniei stradale;
b) amplasarea obiectivelor industriale, a cailor si mijloacelor de transport, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare, a depozitelor de deseuri menajere, stradale si industriale si a altor obiective si activitati, fara a se prejudicia salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, tratament si recreere, starea de sanatate si de confort a populatiei;
c) respectarea regimului de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic si de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate si a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora;
d) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
e) reglementarea, inclusiv prin interzicerea, temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor cu predominanta spatiilor de locuit, zone destinate tratamentului, odihnei, recreerii si agrementului;
f) adoptarea de masuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, a curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
g) initierea pe plan local a unor proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare si de intretinere si dezvoltare a canalizarii stradale.

Art. 62.
Autoritatile pentru protectia mediului precizeaza, la eliberarea acordului de mediu pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, masurile de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, zonele deteriorate si conditiile de refacere peisagistica si ecologica a acestora si de dezvoltare a spatiilor verzi si controleaza realizarea acestora.

Art. 63.
Autoritatile administratiei publice locale, persoanele fizice si juridice care administreaza domeniul public au obligatia sa asigure realizarea masurilor si a conditiilor prevazute la art. 62.
Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevazute in planurile urbanistice se face potrivit legii.

Art. 64.
Autoritatile pentru protectia mediului si consiliile locale vor initia actiuni de informare si participare, prin dezbatere publica privind programele de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala, asupra importantei masurilor destinate protectiei mediului si asezarilor umane.

CAPITOLUL IV
Atributii si raspunderi

Sectiunea 1
Atributii si raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului
Art. 65.
Autoritatea centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala de mediu pentru dezvoltarea durabila, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
b) elaboreaza recomandarile pentru strategiile sectoriale si politica de mediu, stabilind termene in concordanta cu etapele parcurse in tranzitia catre economia de piata, precum si planificarea de mediu corelata cu cea de amenajare a teritoriului si de urbanism, restaurarea si reconstructia ecologica, in scopul asigurarii strategiei nationale de mediu;
c) creeaza cadrul organizatoric care sa permita accesul la informatii si participarea la deciziile privind mediul politici, reglementari, proceduri de autorizare, planuri de dezvoltare a teritoriului si urbanism - pentru celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, a organizatiilor neguvernamentale si populatiei;
d) initiaza proiecte de legi, norme tehnice, reglementari, proceduri si directive in concordanta cu standardele internationale;
avizeaza normele si alte reglementari elaborate de alte ministere si departamente, privitoare la activitati cu impact negativ asupra mediului, sau de catre organizatii de protectia mediului si controleaza aplicarea acestora. Proiectele de legi speciale, mentionate la cap. VI, vor fi initiate in termen de pana la 2 ani, iar reglementarile in termen de pana la un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care este altfel prevazut in prezenta lege;
e) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata de fond si de impact, pentru toti factorii de mediu si sistemul de inspectie privind mediul, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
f) creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare, pentru formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiza, evaluare si control al mediului si atesta acest personal;
g) numeste comisii de experti, cand este cazul, pentru revizuirea bilantului de mediu; autorizeaza laboratoarele proprii pentru controlul calitatii mediului, al substantelor si deseurilor periculoase, al pesticidelor si indica tipurile de analize cerute si laboratoarele de referinta;
h) elaboreaza si implementeaza programe; elaboreaza materiale educative privind importanta protectiei mediului;
i) urmareste aplicarea programului si a masurilor pentru respectarea conventiilor internationale la care Romania este parte pe linie de mediu;
j) urmareste si analizeaza aplicarea prezentei legi si intocmeste anual rapoarte privind starea mediului, pe care le prezinta Guvernului; rapoartele se publica;
k) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale pe linie de protectie a mediului;
l) propune Guvernului reduceri sau scutiri de taxe, impozite, precum si alte facilitati fiscale pentru titularii activitatilor care inlocuiesc substantele periculoase in procesul de fabricatie sau investesc in procesele tehnologice si produse care reduc impactul sau riscul de impact negativ asupra mediului, ca si pentru cei care realizeaza masurile speciale de protectie, conservare si reconstructie ecologica, stabilite de autoritatea centrala pentru protectia mediului;
m) aplica sanctiuni titularilor activitatilor pentru neconformare;
n) publica directive si indruma celelalte ministere si departamente, agentii economici, persoanele fizice si juridice, in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor economice asupra mediului si incurajarii tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu;
o) pune la dispozitie celor interesati datele centralizate privind starea de mediu, programele si politica centrala de protectie a mediului;
p) se consulta periodic cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei generale de mediu si luarea deciziilor in cazuri care pot afecta mediul;
r) pregateste, in colaborare cu Ministerul Finantelor, aplicarea de noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, in conformitate cu cele aplicate pe plan international;
s) organizeaza, in termen de 2 ani de la promulgarea prezentei legi, corpul de control ecologic;
t) in situatii speciale, constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, autoritatea centrala de mediu are imputernicirea de a declara, cu informarea Guvernului, zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si obligatia de a elabora, impreuna cu alte institutii centrale si autoritatile locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate.

Art. 66.
Agentiile pentru protectia mediului indeplinesc la nivel teritorial atributiile si raspunderile autoritatii centrale pentru protectia mediului careia i se subordoneaza, potrivit art. 65 lit. b), c), d), h), i), j), m), o), p), r) si t), si fac raport cu privire la activitatile desfasurate pe perioada anului financiar si a aplicarii programelor de mediu, pe care il publica in presa locala.

Art. 67.
Pentru exercitarea functiilor sale autoritatea centrala pentru protectia mediului:
a) solicita informatiile necesare: ministerelor, autoritatilor administratiei publice locale, persoanelor fizice si juridice, cu referire la prevederile art. 65 lit. a), b), d), e), f), h), i), j), l), p), r) si t);
b) numeste pe inspectorii sefi si acrediteaza inspectorii la nivel teritorial.

Art. 68.
Inspectorii numiti de autoritatea centrala pentru protectia mediului, pentru a-si exercita atributiile pot intra, in conditiile legii, cu autorizatia autoritatilor de mediu, oricand si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului. Persoana fizica sau juridica prejudiciata, ca urmare a exercitarii atributiilor de inspectie, poate depune plangere la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data constatarii acesteia.
Cuantumul compensatiei pentru eventualele daune produse se stabileste prin acordul partilor, iar in caz de neintelegeri, de catre instanta competenta.

Sectiunea a 2-a
Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale
Art. 69.
Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa comunice autoritatii centrale pentru protectia mediului, respectiv agentiilor teritoriale, toate informatiile solicitate conform art. 67 lit. a) si sa aplice prevederile prezentei legi.

Art. 70.
Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure in structura lor organizatorica compartimente cu atributii in protectia mediului, incadrate cu personal de specialitate;
b) sa dezvolte, cu sprijinul autoritatii centrale pentru protectia mediului, programe de restructurare in acord cu strategia nationala pentru mediu si politicile de mediu si sa asiste pe agentii economici din subordine la implementarea programelor, pentru conformare;
c) sa elaboreze normele si reglementarile specifice domeniului de activitate pe linia protectiei mediului si sa le inainteze pentru avizare autoritatii centrale pentru protectia mediului;
d) sa semnaleze masura in care unele prevederi pot impiedica vreo autoritate sa actioneze eficient pentru protectia mediului si totodata sa arate progresul facut prin aplicarea prezentei legi.

Art. 71.
Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) supravegheaza evolutia starii de sanatate a populatiei in raport cu calitatea mediului;
b) controleaza calitatea apei si a produselor alimentare;
c) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea centrala pentru protectia mediului, norme de igiena a mediului si controleaza respectarea acestora;
d) raporteaza periodic despre influenta mediului asupra sanatatii populatiei si colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in stabilirea si aplicarea masurilor privind ameliorarea calitatii vietii.
Rapoartele se publica anual;
e) colaboreaza cu celelalte ministere cu retea sanitara proprie in vederea cunoasterii exacte a starii de sanatate a populatiei si de protectie a mediului din domeniile lor de activitate.

Art. 72.
Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu legislatia interna si cu respectarea principiilor ecologice ale protectiei mediului, pentru domeniile sale de activitate;
b) supravegheaza respectarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a normelor de protectia mediului pentru activitatile din zonele militare;
c) controleaza actiunile si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a legislatiei de protectia mediului in domeniul militar.

Art. 73.
Ministerul Educatiei Nationale asigura adaptarea planurilor si programelor de invatamant, la toate nivelurile, in scopul insusirii notiunilor si principiilor de ecologie si de protectia mediului, pentru constientizarea, instruirea si formarea in acest domeniu.

Art. 74.
Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare promoveaza tematici de studii si programe de cercetare care raspund prioritatilor stabilite de autoritatea centrala pentru protectia mediului in acest domeniu.

Art. 75.
Ministerul Transporturilor si Ministerul de Interne asigura, pe baza normelor avizate de autoritatea centrala pentru protectia mediului, controlul:
a) gazelor de esapament;
b) intensitatii zgomotelor si vibratiilor produse de autovehicule;
c) transportului de materiale.

Art. 76.
Autoritatea Nationala pentru Turism si Ministerul Tineretului si Sportului elaboreaza programe educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu si incurajeaza aplicarea principiilor ecoturismului.

Art. 77.
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi:
a) supravegheaza aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;
b) supravegheaza pe agentii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvolta sisteme de colectare a deseurilor refolosibile;
c) adopta programe pentru dezvoltarea retelelor de canalizare, de colectare a apelor pluviale, de aprovizionare cu apa potabila, pentru spatii de epurare a apelor uzate ale localitatilor, precum si pentru transportul in comun;
d) asigura servicii cu specialisti in ecologia urbana si protectia mediului si colaboreaza in acest scop cu autoritatile competente pentru protectia mediului;
e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor in legatura cu importanta protectiei mediului.

Art. 78.
Autoritatile vamale indeplinesc atributiile ce le revin prin prezenta lege.

Art. 79.
Politia si Garda financiara sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, reprezentantilor autoritatilor pentru protectia mediului in exercitarea atributiilor lor.

Sectiunea a 3-a
Obligatiile persoanelor fizice si juridice
Art. 80.
Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop:
a) solicita autoritatilor pentru protectia mediului acord si/sau autorizatie de mediu, dupa caz, potrivit prezentei legi;
b) asista persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante, si le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe;
c) se supun ordinului de incetare temporara sau definitiva a activitatii;
d) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului;
e) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru analiza si controlul poluantilor pe raza de incidenta a activitatilor desfasurate si evidenta rezultatelor, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarilor accidentale de poluanti in mediu si raporteaza lunar rezultatele supravegherii mediului autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) informeaza autoritatile competente si populatia, in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
g) restructureaza, pentru activitatile existente, si propun, la solicitarea autorizatiei de mediu, programe pentru conformare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi;
h) adopta solutii adecvate pentru mediu la propunerea proiectelor sau activitatilor noi, precum si pentru modificarea celor existente;
i) nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

Art. 81.
Raspunderea pentru prejudiciu are caracter obiectiv, independent de culpa. In cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.
In cazul activitatilor generatoare de risc major, asigurarea pentru daune este obligatorie.

CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 82.
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 83.
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
1. Cu amenda de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor din lege, privind:
a) obligatiile autoritatilor publice centrale si locale mentionate la art. 9 alin. 3, art. 12 alin. 1, art. 15 alin. 2, art. 32, 39, 45, art. 61 lit. a), d)-f), art. 63 alin. 1, art. 69, art. 70 lit. a)-c), art. 71 lit. a)-d), art. 72, 73, 74, 75, 76, art. 77 lit. a)-e), art. 78 si 79;
b) cererea de acord/autorizatie mentionata la art. 52 lit. c);
c) reglementarile mentionate la art. 52 lit. a);
d) reglementarile pentru protectia ecosistemelor terestre mentionate la art. 53 lit. a), c) si la art. 80 lit. i).
2. Cu amenda de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 60.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor din lege privind:
a) obligatiile autoritatilor publice locale mentionate la art. 20, art. 25 lit. d) si f), art. 57, art. 61 lit. b) si art. 63 alin. 2;
b) furnizarea si utilizarea datelor corecte in elaborarea studiilor de impact mentionate la art. 12 alin. 3;
c) masurile, dotarile, prevederile legale mentionate la art. 47 lit. e) si art. 53 lit. h);
d) reglementarile pentru ingrasaminte chimice, pesticide si orice alte substante chimice, protectia apelor si arii protejate mentionate la art. 29 lit. c) si art. 40 lit. d).
3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor din lege privind:
a) obligatiile autoritatilor administratiei porturilor mentionate la art. 40 lit. g);
b) conformarea la dispozitiile autoritatii pentru protectia mediului, mentionate la art. 47 lit. d) si art. 80 lit. b);
c) cererea de acord/autorizatie mentionata la art. 16-18, art. 22 lit. b), art. 25 lit. a)-c), g), h), art. 29 lit. a), e)
si g), art. 34 lit. b) si c), art. 35 alin. 2, art. 40 lit. a), art. 52 lit. b), art. 54 lit. a), art. 60 alin. 2 si art. 80 lit. a) si g);
d) standardele, normele, performantele tehnologice, mentionate la art. 34 lit. a), art. 40 lit. b) si art. 47 lit. c);
e) reglementarile pentru ingrasaminte chimice, pesticide si orice alte substante chimice, utilizarea de resurse de radiatii ionizante, protectia atmosferei si apelor, exploatarea rationala a resurselor naturale si respectarea regimului special de protectie, mentionate la art. 29 lit. b), d) si f), art. 34 lit. j), art. 40 lit. c), f)
si h), art. 47 lit. a), art. 53 lit. b), art. 59, art. 60 alin. 1 si art. 61 lit. c);
f) sistemele proprii de supraveghere mentionate la art. 22 lit. c), art. 34 lit. e) si f) si art. 47 lit. b);
g) evidenta substantelor mentionate la art. 22 lit. a) si art. 34 lit. d), g) si h);
h) refacerea cadrului natural si/sau conservarea naturii, mentionata la art. 25 lit. e), art. 40 lit. e), art. 53 lit. f) si g) si art. 80 lit. d) si h).
4. Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.

Art. 84.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, de catre ofiterii si subofiterii de politie, de catre personalul imputernicit al administratiei publice judetene si locale si de personalul Ministerului Apararii Nationale imputernicit in domeniile sale de activitate, potrivit competentelor legale. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului. Plangerile se solutioneaza de catre judecatoria competenta.
Prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27, sunt aplicabile.

Art. 85.
Constituie infractiuni faptele mentionate mai jos si se pedepsesc astfel:
1. Cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda de la 250.000 lei la 1.500.000 lei, daca acestea au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
a) arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice (art. 55 alin. 2 si 3);
b) defrisarea vegetatiei lemnoase din afara fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioara a vegetatiei forestiere [art 53 lit. e)];
c) provocarea de poluare accidentala, datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate in prevederile acordului si/sau autorizatiei de mediu [art. 80 lit. e)];
d) provocarea de poluare prin evacuarea, cu stiinta, in apa, in atmosfera sau pe sol, a unor deseuri sau substante periculoase [art. 80 lit. i)].
2. Cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 3.000.000 lei, daca faptele au fost de natura sa puna in pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala:
a) nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protectia apelor si atmosferei [art. 36-39, art. 40 lit. a), b), c), e), f), g) si h) si art. 47 lit. a)-d)];
b) folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorarea animalelor salbatice si a pestilor in scopul consumului sau comercializarii [art. 29 lit. g) si art. 40 lit. c)];
c) spalarea in apele naturale a ambalajelor de pesticide si de alte substante periculoase, precum si a utilajelor cu care s-au transportat sau aplicat acestea [art. 40 lit. d)];
d) producerea de zgomote peste limitele admise, daca prin aceasta se pune in pericol grav sanatatea umana [art. 47 lit. e)];
e) nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vanat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si in zonele cu regim de protectie integrala [art. 53 lit. h) si art. 60 alin. 1];
f) continuarea activitatii dupa suspendarea acordului sau autorizatiei de mediu (art. 10 alin. 2);
g) nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase [art. 22 lit. a) si art. 29 lit. c)].
3. Cu inchisoare de la 1 la 5 ani:
a) eliberarea acordului si/sau autorizatiei de mediu fara documentatia obligatorie si completa (art. 9 alin. 3);
b) prezentarea in studiile si analizele de impact a unor concluzii si informatii false (art. 12 alin. 3);
c) introducerea in tara a unor deseuri sau substante periculoase in scopul depozitarii si/sau distrugerii (art. 17);
d) nesupunerea la testare a oricarei substante noi din tara sau strainatate (art. 16-18);
e) transportul sau tranzitul de pesticide, substante sau deseuri periculoase fara autorizatie [art. 16, 17 si art. 22 lit. b)];
f) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major [art. 22 lit. c)];
g) incinerarea deseurilor periculoase in instalatii neomologate [art. 25 lit. c)];
h) amenajarea, fara autorizatie, de depozite subterane sau de suprafata pentru deseuri periculoase [art. 25 lit. d) si h)];
i) depozitarea in spatii subterane a deseurilor sau substantelor periculoase [art. 25 lit. d) si h)];
j) fabricarea, livrarea si utilizarea substantelor periculoase si a pesticidelor neautorizate (art. 26);
k) nerespectarea interdictiilor in legatura cu utilizarea pe terenuri agricole de pesticide sau ingrasaminte chimice [art. 29 lit. d), e) si f)];
l) provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante [art. 34 lit. f)];
m) omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului [art. 34 lit. i)];
n) descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in apele naturale [art. 40 lit. h)];
o) ascunderea unor date sau difuzarea de catre functionarii publici de informatii false in legatura cu calitatea mediului si sanatatea umana [art. 65 lit. j) si art. 69];
p) continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia [art. 80 lit. c)];
r) neluarea masurilor de limitare a impactului asupra mediului a substantelor sau deseurilor periculoase (art. 20);
s) aprobarea si facilitarea intrarii in tara a deseurilor si substantelor periculoase (art. 21).
4. Cu inchisoare de la 2 la 7 ani:
a) aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie in caz de accident nuclear;
b) refuzul interventiei in cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta [art. 40 lit. g)];
c) provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau scufundarea in apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri periculoase [art. 40 lit. h)].
5. Daca faptele prevazute la pct. 3 si 4 au pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar in cazul in care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste.

Art. 86.
Constatarea si cercetarea infractiunilor se fac din oficiu de catre organele de urmarire penala, conform competentei legale.

Art. 87.
Organizatiile neguvernamentale au drept la actiune in justitie in vederea conservarii mediului, indiferent cine a suferit prejudiciul.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 88.
In sensul prezentei legi autoritatea centrala de protectia mediului este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

Art. 89.
In scopul aplicarii eficiente a masurilor de protectia mediului, se vor reglementa prin legi speciale, revizuite sau noi, care sa dezvolte dispozitiile generale din prezenta lege, domeniile:
a) regimul substantelor si al deseurilor periculoase;
b) gospodarirea deseurilor menajere, industriale si agricole;
c) regimul pesticidelor;
d) regimul privind asigurarea radioprotectiei;
e) desfasurarea activitatilor nucleare si asigurarea securitatii surselor de radiatii, inclusiv raspunderea civila pentru daune nucleare;
f) gospodarirea apelor si a ecosistemelor acvatice;
g) gospodarirea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
h) protectia Litoralului si a zonelor costiere;
i) piscicultura si pescuitul;
j) protectia atmosferei;
k) gospodarirea si conservarea pajistilor;
l) gospodarirea fondului forestier;
m) protectia fondului cinegetic si vanatoarea;
n) ocrotirea albinelor si protectia florei melifere;
o) gospodarirea obiectivelor de interes speologic, geologic si paleontologic;
p) ariile protejate si monumentele naturii;
r) raspunderea pentru prejudiciile aduse mediului.

Art. 90.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator, publicata in Buletinul Oficial nr. 91 din 23 iunie 1973, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

ANEXA Nr. I

INTELESUL unor termeni in sensul prezentei legi
acord de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului;
arie protejata - o zona delimitata geografic, cu elemente naturale rare sau in procent ridicat, desemnata sau reglementata si gospodarita in sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri nationale, rezervatii naturale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii si altele;
atmosfera - masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul de ozon;
autorizatie de mediu - actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu;
autorizatie pentru activitatea nucleara - act tehnico-juridic prin care autoritatea competenta de reglementare autorizeaza pe titularul activitatii sa amplaseze, sa proiecteze, sa achizitioneze, sa fabrice, sa produca, sa construiasca, sa transporte, sa importe, sa exporte, sa primeasca, sa localizeze, sa puna in functiune, sa posede, sa foloseasca, sa opereze, sa transfere, sa dezafecteze si sa dispuna de orice sursa de radiatii ionizante, instalatii nucleare sau amenajari pentru gospodarirea deseurilor radioactive;
bilant de mediu - procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare si anticipate, care face parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului;
biodiversitate - diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice si terestre, precum si dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si intre diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si intre ecosisteme;
biotehnologie - aplicatie tehnologica in care se utilizeaza sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele acestora, pentru realizarea sau modificarea de produse sau procedee cu folosinta specifica;
deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizicochimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si al calitatii vietii cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului;
deseuri - substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile;
deseuri periculoase - deseuri toxice, inflamabile, explozive, infectioase, corosive, radioactive sau altele, care, introduse sau mentinute in mediu, pot dauna acestuia, plantelor, animalelor sau omului;
dezvoltare durabila - dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a le satisface pe ale lor;
echilibru ecologic - ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica armonioasa a acestuia;
ecosistem - complex dinamic de comunitati de plante, animale si micoorganisme si mediul lor lipsit de viata, care interactioneaza intr-o unitate functionala;
ecoturism - practicarea unui turism cu respectarea regulilor de protectie a mediului;
efluent - orice forma de deversare in mediu, emisie punctuala sau difuza, inclusiv prin scurgere, jeturi, injectie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;
emisii - poluanti evacuati in mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa;
evaluarea impactului asupra mediului - cuantificarea efectelor activitatii umane si a proceselor naturale asupra mediului, a sanatatii si securitatii omului, precum si a bunurilor de orice fel;
habitat - locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie exista in mod natural;
mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale;
monitorizarea mediului - sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are in vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice a acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun;
monument al naturii - specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;
poluant - orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori ori forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;
prejudiciu - efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanti, activitati daunatoare sau dezastre;
program pentru conformare - plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu, de catre autoritatea competenta, in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului;
resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umana: resurse neregenerabile - minerale si combustibili fosili -, regenerabile - apa, aer, sol, flora, fauna salbatica - si permanente - energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;
risc ecologic potential - probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare;
substante periculoase - orice substanta sau produs care, folosit in cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corosive, iritante, mutagene, radioactive;
sursa de radiatii ionizante - entitate fizica, naturala, fabricata sau utilizata ca element al unei activitati care poate genera expuneri la radiatii, prin emitere de radiatii ionizante sau eliberare de substante radioactive;
titularul proiectului sau al activitatii - persoana fizica sau juridica, care propune, detine si/sau gospodareste o activitate economica sau sociala;
utilizare durabila - folosirea resurselor regenerabile intr-un mod si o rata care sa nu conduca la declinul pe termen lung al acestora, mentinand potentialul lor in acord cu necesitatile si aspiratiile generatiilor prezente si viitoare;
zona umeda - zona cu exces de umiditate care include mlastini, regiuni inundabile, limane, estuare si lagune.

ANEXA Nr. II

LISTA activitatilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru eliberarea acordului si/sau autorizatiei de mediu

1. Transporturi
1.1. Trafic rutier
a) autostrazi;
b) sosele cu flux intens;
c) alte drumuri principale; toate drumurile din ariile protejate;
d) parcuri pentru stationare (terenuri sau cladiri) pentru mai mult de 300 de masini;
e) linii noi de transport in comun.
1.2. Trafic feroviar
a) noi linii de cale ferata;
b) alte instalatii feroviare, inclusiv dublarea sau extinderea liniilor existente.
1.3. Navigatie pe ape
a) instalatii portuare pentru navele companiilor publice de navigatie;
b) porturi industriale cu instalatii fixe de incarcare si descarcare;
c) porturi de agrement cu mai mult de 100 de locuri de acostare (amarare);
d) cai navigabile.
1.4. Navigatie aeriana
a) aeroporturi;
b) aerodromuri, cu exceptia helioporturilor;
c) helioporturi in ariile protejate.

2. Energie
2.1. Productie de energie
a) instalatii destinate producerii de energie nucleara (centrale nuclearoelectrice), instalatii in care are loc o reactie nucleara autointretinuta (reactori de cercetare), instalatii destinate extractiei si productiei de combustibili nucleari si alte instalatii generatoare de radiatii ionizante;
b) instalatii termice destinate productiei de energie cu putere mai mare de 10 MW;
c) centrale hidroelectrice cu putere mai mare de 1 MW;
d) instalatii geotermice, inclusiv cele care exploateaza caldura apelor subterane;
e) uzine de gaz, cocserii, instalatii de lichefiere a carbunelui;
f) prospectarea, explorarea si exploatarea petrolului, gazului natural sau carbunelui si a altor resurse minerale, inclusiv a celor din mare.
2.2. Transport si stocare de energie
a) instalatii de transport prin conducte al combustibililor sau carburantilor lichizi ori gazosi;
b) liniile aeriene si cabluri de inalta tensiune ingropate, dimensionate pentru 220 kV sau mai mult;
c) rezervoarele destinate stocarilor de gaz, de combustibili sau de carburanti;
d) depozite de carbune si de alte resurse minerale;
e) construirea mijloacelor de transport pentru hidrocarburi, substante si deseuri periculoase.

3. Constructii hidrotehnice
a) lucrari de regularizare a nivelului sau a scurgerii apelor din lacurile naturale;
b) amenajari hidrotehnice ca: indiguiri, corectii, instalatii pentru retinerea aluviunilor sau pentru protectia contra inundatiilor;
c) descarcari de material sedimentar in lacuri;
d) exploatarea de pietris, nisip, namol terapeutic sau de alte materiale din lacuri, cursuri de apa sau din panzele de apa subterana (cu exceptia extragerilor punctuale motivate de prevenirea inundatiilor);
e) lucrari de captare a apelor subterane si de suprafata;
f) lucrari de amenajare a zonei de coasta si de exploatare a resurselor naturale aferente;
g) puturi de alimentare cu apa mai adanci de 50 m.

4. Eliminarea deseurilor si a ambalajelor
a) depozite destinate stocarii temporare sau definitive a deseurilor periculoase si radioactive;
b) instalatii de prelucrare si tratare a deseurilor radioactive;
c) cimitire;
d) descarcari si/sau depozitari de materiale inerte;
e) descarcari controlate, bioactive;
f) descarcari controlate pentru deseuri stabilizate;
g) instalatii destinate triajului, tratarii, reciclarii sau incinerarii deseurilor;
h) depozite provizorii pentru deseuri sub forma lichida, solida sau pastoasa (maloasa);
i) instalatii de tratare a apelor uzate.

5. Apararea nationala*)
a) arsenale, terenuri de tir si de exercitii pentru armata;
b) aerodromuri militare;
c) alte instalatii apartinand armatei, care sunt asimilabile unuia dintre tipurile de instalatii mentionate in prezenta anexa.

6. Sport, turism, agrement
a) teleferice si teleschiuri (pentru punerea in valoare turistica a noilor partii de schi sau a noilor zone situate in domeniile de schi deja existente ori pentru legarea intre ele a diferitelor partii de schi);
b) piste pentru vehicule cu motor, destinate manifestarilor sportive;
c) tunuri cu zapada;
d) stadioane care au tribune fixe prevazute sa adaposteasca mai mult de 20.000 de spectatori;
e) parcuri de distractie;
f) zone verzi.

7. Industrie
a) uzine de aluminiu;
b) otelarii;
c) uzine de metale neferoase;
d) instalatii destinate pretratarii si topirii metalelor vechi;
e) instalatii pentru sinteza produsilor chimici, inclusiv a apei grele;
f) instalatii pentru transformarea produselor chimice;
g) depozite destinate stocarii produselor chimice;
h) fabrici de explozivi si de munitii;
i) abatoare si macelarii cu o capacitate de productie mai mare de 5.000 tone pe an;
j) fabrici de ciment;
k) fabrici de sticla cu capacitati de productie mai mari de 20.000 tone pe an;
l) fabrici de celuloza si hartie;
m) fabrici destinate extragerii si transformarii liantilor si materialelor care contin lianti;
n) fabrici care produc panouri de aglomerate;
o) instalatii pentru prelucrarea lemnului;
p) instalatii pentru produse textile si de pielarie;
r) fabricarea, comercializarea si utilizarea substantelor periculoase si a pesticidelor;
s) instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice;
t) unitati industriale pentru fabricarea produselor alimentare si agrotehnice;
u) unitati de ecarisaj.

8. Alte lucrari sau instalatii
a) imbunatatiri funciare realizate prin lucrari de arta, precum si interventiile pe suprafete care sunt mai mari de 200 ha si/sau acompaniate de masuri tehnice in scopuri agricole, ca irigarea sau desecarea terenurilor agricole pe suprafete mai mari de 20 ha, ca si proiecte generale de scoatere din circuitul agricol;
b) cariere de pietris, nisip si alte exploatari de extragere a materialelor nefolosite in scopul producerii de energie;
c) constructii si instalatii pentru cresterea animalelor de ferma, cu capacitati mai mari de:
- 100 locuri pentru bovinele de carne;
- 500 locuri pentru porcii pentru carne;
- 6.000 locuri pentru gaini ouatoare;
- 6.000 locuri pentru pui pentru carne;
- 1.500 locuri pentru curcani pentru carne;
d) centre comerciale;
e) locuri de transbordare a marfurilor si centre de distribuire;
f) echipamente fixe destinate transmiterii electrice sau radioelectrice de semnale, imagini sau sunete (numai echipamentele de transmisie), cu o putere mai mare de 500 kW;
g) defrisari de vegetatie forestiera din afara fondului forestier;
h) amenajari piscicole;
i) importul si exportul plantelor si ale animalelor din fauna si flora spontana;
j) planurile de urbanism si amenajare a teritoriului.
Lista activitatilor care se supun procedurii de evaluare a impactului pentru obtinerea acordului si/sau autorizatiei de mediu se va completa de catre autoritatea centrala pentru protectia mediului cu orice activitate noua, necunoscuta la data intocmirii listei.
*) Cu respectarea legislatiei in domeniul apararii nationale.

Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002
privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic.
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari:

1. Alineatele (3) si (6) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa reexaminarea conditiilor, se va face in conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot incadra in prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va intocmi un proiect de program pentru conformare, care urmeaza sa fie negociat cu autoritatea competenta pentru protectia mediului si aprobat de aceasta.
.............................................................
(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in programul pentru conformare conduce la suspendarea autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pana la realizarea masurilor scadente din program."

2. Literele g) si o) ale alineatului (1) si alineatul (2) al articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
"g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor in mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare;
...........................................................................................
o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa incetarea activitatii, intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.
(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."

3. Litera c) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"c) autorizarea instalatiilor existente sa fie in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3); negocierea si aprobarea programului pentru conformare se vor face in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;"

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate in acord si/sau autorizatia integrata de mediu, fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

5. Litera e) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"e) luarea masurilor necesare pentru poluarile accidentale si limitarea consecintelor acestora;"

6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14.
Titularul activitatii este obligat sa informeze la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termen de maximum 24 de ore, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul."

7. Litera k) a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"k) altor masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 11, dupa caz."

8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18.
In situatia in care prin normele de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele ce ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

9. Litera b) a punctului 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea obligatiei titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constand in luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;"

10. La anexa nr. 2 urmatoarele definitii se modifica dupa cum urmeaza:
"Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
............................................................................................
Acord integrat de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.
Autorizatie integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 645.

O.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 223 din 3 aprilie 2002)

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop abordarea integrata a masurilor necesare in vederea prevenirii, reducerii si controlului poluarii, precum si stabilirea masurilor pentru emiterea autorizatiilor integrate de mediu pentru activitatile industriale prevazute in anexa nr. 1.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile necesare pentru prevenirea sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor provenite din activitatile prevazute in anexa nr. 1 in aer, apa si sol, inclusiv masurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau, in acord cu respectarea legislatiei in vigoare si a obligatiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este parte.
(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa evaluarea conditiilor de operare, se va face in conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot incadra in prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va intocmi un proiect de program pentru conformare, care va fi aprobat de autoritatea competenta.
(4) In programul pentru conformare vor fi incluse masurile tehnice care sa conduca la respectarea cerintelor prevazute la art. 11. Dupa aprobarea de catre autoritatea competenta a programului pentru conformare acesta devine obligatoriu.
(5) Termenul limita pentru finalizarea aplicarii programelor pentru conformare, in cazul activitatilor existente, este anul 2015, dupa expirarea acestui termen instalatiile care nu indeplinesc conditiile impuse prin prezenta ordonanta de urgenta isi inceteaza activitatea. Autorizatiile de mediu pentru instalatiile care functioneaza in baza unui program pentru conformare aprobat se emit cu termen de valabilitate pe perioada realizarii fiecarei masuri cuprinse in acest program.
(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in programul pentru conformare conduce la incetarea valabilitatii autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pana la realizarea acestui program.

Art. 2.
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL II
Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente pentru protectia mediului
Art. 3.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) coordoneaza si controleaza modul de aplicare si respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in vederea obtinerii acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu;
b) elaboreaza, avizeaza si, dupa caz, aproba procedurile si masurile necesare pentru asigurarea aplicarii unitare pe teritoriul Romaniei a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
c) coordoneaza elaborarea si actualizarea reglementarilor privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;
d) asigura luarea masurilor necesare pentru ca acordul si/sau autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1 sa fie eliberata cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a celorlalte prevederi legale in vigoare;
e) asigura luarea masurilor pentru informarea permanenta privind evolutia celor mai bune tehnici disponibile in structurile sale; aceste informatii sunt publice;
f) asigura cadrul legal si institutional necesar pentru liberul acces la informatie si pentru participarea publicului la procedura de autorizare, in scopul garantarii faptului ca orice cerere de autorizare pentru o noua instalatie sau de modificare substantiala a unei instalatii existente este accesibila publicului pentru exprimarea opiniei, inaintea luarii deciziei de catre autoritatea competenta;
g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor in mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare prevazute si detinute de autoritatea competenta;
h) publica anual inventarul principalelor emisii si surse responsabile de poluare;
i) comunica si pune la dispozitie in cadrul relatiilor bilaterale, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, toate datele cuprinse in cererea prin care a fost solicitata eliberarea autorizatiei, in cazul in care se constata ca functionarea unei instalatii in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 poate avea efecte asupra mediului altor state sau daca statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere in acest sens. Punerea la dispozitie a datelor respective se va face potrivit dispozitiilor legale in vigoare in acelasi timp cu informarea propriilor cetateni;
j) verifica respectarea dispozitiilor legale pentru ca activitatile prevazute in anexa nr. 1 sa se desfasoare astfel incat sa fie luate toate masurile adecvate pentru prevenirea poluarii si pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse in anexa nr. 3;
k) verifica luarea masurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativa;
l) verifica luarea masurilor de eliminare totala a deseurilor poluante ce pot fi generate de activitatile prevazute in anexa nr. 1, iar in cazul in care totusi acestea apar, verifica luarea masurilor de utilizare eficienta si nepoluanta a acestora; in cazul in care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic si nu este eficient din punct de vedere economic, verifica luarea masurilor de neutralizare si/sau de inlaturare a lor, cu respectarea reglementarilor legale, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
m) verifica aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei;
n) verifica luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sanatatii omului si a mediului si limitarea consecintelor acestora;
o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa incetarea activitatii, intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.
(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 4.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite autorizatiile integrate de mediu, conform dispozitiilor legale in vigoare, numai daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 17 si celelalte dispozitii legale in vigoare.
(2) In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza serviciul de control al poluarii industriale in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Procedura de emitere a acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5.
Autoritatea competenta pentru protectia mediului ia masurile necesare pentru ca:
a) orice instalatie noua sa fie data in functiune numai cu autorizatia integrata de mediu, eliberata conform dispozitiilor legale, cu exceptia instalatiilor de ardere cu putere mai mica de 50 MW, independent de tipul de combustibil folosit, si a instalatiilor de ardere pentru producerea de energie, care folosesc direct produsele de combustie in procesul fabricatiei;
b) sa nu se produca nici o poluare semnificativa;
c) autorizarea instalatiilor existente sa fie in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3). Stabilirea si aprobarea programului pentru conformare se va face in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
d) aplicarea masurilor din programul pentru conformare pentru instalatiile existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sa respecte prevederile art. 17.

Art. 6.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite acordul si/sau autorizatia integrata de mediu, cu respectarea abordarii integrate a elementelor si factorilor de mediu.
(2) Autorizatia integrata de mediu emisa conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta va cuprinde toate conditiile care sa garanteze ca instalatia indeplineste toate cerintele prevazute de aceasta.
(3) Orice autorizatie integrata de mediu acordata sau modificata va include toate masurile ce se impun pentru protectia aerului, apelor si solului.
(4) Refuzul acordarii autorizatiei integrate de mediu, in cazul neindeplinirii conditiilor legale cerute, se face motivat si se comunica titularului activitatii in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei.

Art. 7.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului reexamineaza periodic si actualizeaza, daca este necesar, conditiile de autorizare.
(2) Reexaminarea este obligatorie in toate situatiile in care:
a) poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente la autorizare sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semnificativa a emisiilor;
c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara recurgerea la alte tehnici;
d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Art. 8.
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune masurile necesare pentru ca titularul activitatii sa indeplineasca, la instalatia pe care o exploateaza, toate conditiile prevazute in autorizatie.
(2) In situatia in care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate in acord si/sau autorizatie fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.

Art. 9.
Autoritatile competente pentru protectia mediului asigura si garanteaza accesul liber la informatie al publicului si participarea acestuia la luarea deciziilor prin:
a) aducerea la cunostinta publica a tututor cererilor de autorizare a noilor instalatii sau de modificare substantiala a instalatiilor existente, astfel incat in raport cu perioada necesara si cu modul de informare publicul sa isi poata face cunoscuta opinia inainte de luarea deciziilor;
b) aducerea la cunostinta publica a deciziei luate si a unei copii de pe autorizatia eliberata, precum si de pe fiecare actualizare ulterioara a acesteia;
c) punerea la dispozitie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul activitatii conform conditiilor de autorizare.

CAPITOLUL III
Obligatiile titularului activitatii
Art. 10.
Titularul activitatii are obligatia sa obtina de la autoritatile competente pentru protectia mediului, inca din etapa de proiectare, emiterea acordului integrat de mediu pentru toate activitatile prevazute in anexa nr. 1, pe care intentioneaza sa le desfasoare, si sa obtina autorizatie integrata de mediu pentru activitatile aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11.
Obligatiile de baza ale titularului activitatii privind exploatarea instalatiei sunt urmatoarele:
a) luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
b) luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;
c) evitarea producerii de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;
d) utilizarea eficienta a energiei;
e) luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
f) luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Art. 12.
(1) Schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii, nu va putea fi intreprinsa fara a se cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu.
(2) Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare pe care doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competenta pentru protectia mediului va reanaliza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.
(3) Cererea de autorizare se va face pentru partile de instalatie si pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.

Art. 13.
Titularul activitatii este obligat sa respecte conditiile din acordul si/sau din autorizatia integrata de mediu in desfasurarea activitatii din instalatie.

Art. 14.
Titularul activitatii este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

Art. 15.
Titularul activitatii este obligat sa asiste si sa puna la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

CAPITOLUL IV
Autorizarea activitatii
Art. 16.
(1) Acordul si/sau autorizatia integrata de mediu se elibereaza de catre autoritatile competente pentru protectia mediului in baza cererii titularului activitatii, care trebuie sa cuprinda descrierea:
a) amplasamentului prevazut pentru operare;
b) instalatiei si a activitatilor desfasurate, din care sa rezulte natura si amploarea acestor activitati;
c) materiilor prime si auxiliare, substantelor si tipului de energie utilizata sau produsa de instalatie;
d) surselor de emisie ale instalatiei;
e) starii amplasamentului instalatiei;
f) impactului activitatii asupra mediului, ca intreg;
g) naturii si cantitatilor de emisii previzibile ale instalatiei in fiecare element component al mediului, astfel incat sa fie posibila o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
h) tehnologiei prevazute si a altor tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalatii, iar daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea lor;
i) masurilor prevazute pentru prevenirea producerii si valorificarii deseurilor generate de instalatie;
j) masurilor prevazute pentru supravegherea emisiilor in mediu;
k) altor masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 12, dupa caz.
(2) Cererea trebuie sa cuprinda un rezumat, fara caracter tehnic, cu datele prevazute la alin. (1).
(3) Dupa furnizarea datelor titularul activitatii va intocmi, dupa caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 17.
Conditiile necesare pentru emiterea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu sunt urmatoarele:
a) autoritatea competenta trebuie sa verifice ca autorizatiile integrate de mediu sa cuprinda toate masurile necesare pentru indeplinirea conditiilor, pentru asigurarea protectiei aerului, apei si solului si pentru realizarea unui nivel ridicat de protectie a mediului, in intregul sau;
b) luarea in considerare a tuturor informatiilor si/sau concluziilor pertinente, precum si a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalatiile noi, in cazul unei modificari substantiale a instalatiilor existente si a unor proiecte publice/private;
c) stabilirea valorilor limita de emisie, in special pentru poluantii care figureaza in anexa nr. 4, susceptibili de a fi evacuati de instalatia respectiva in cantitati semnificative, in functie de natura si de potentialul lor de transfer al poluarii de la un element si factor de mediu la altul. Daca este necesar, autorizatia integrata de mediu poate contine prescriptii asemanatoare, care sa garanteze protectia solului, a apelor subterane si masuri privind gestiunea deseurilor generate de instalatie. Dupa caz, valorile limita pot fi completate sau inlocuite cu parametri sau cu masuri tehnice echivalente;
d) pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 valorile limita de emisie se stabilesc luandu-se in considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalatii;
e) pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) valorile limita de emisie, parametrii si masurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a fi prescrisa utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luandu-se in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective, amplasarea sa geografica si conditiile locale de mediu. Conditiile de autorizare trebuie sa prevada dispozitii referitoare la reducerea poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si sa garanteze un nivel ridicat de protectie a mediului;
f) luarea masurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de masurare, a frecventei acestora si a procedurii de evaluare a rezultatelor masurarilor, precum si obligatia de a comunica autoritatii competente datele necesare controlului si respectarii conditiilor de autorizare. Pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 in anexa nr. 1 masurile prevazute iau in considerare costurile si beneficiile;
g) masurile privind conditiile de exploatare, altele decat cele normale, vor fi luate in considerare in mod adecvat in situatiile in care mediul risca sa fie afectat de pornirea instalatiei, de emisiile fugitive, de disfunctionalitati, de oprirea momentana sau definitiva a exploatarii. Pot fi prevazute derogari temporare de la cerintele lit. a), daca un plan de reabilitare aprobat de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin program pentru conformare, asigura respectarea cerintelor respective in termen de 6 luni si conduce la o reducere a poluarii;
h) masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau de a reduce poluarea, atunci cand autoritatile competente le gasesc adecvate.

Art. 18.
In situatia in care prin normativul de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

CAPITOLUL V
Sanctiuni
Art. 19.
Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.

Art. 20.
Constituie contraventii si se sanctioneaza:
1. cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta privind:
a) obligatia titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. a), constand in luarea masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cea mai buna tehnica disponibila;
b) obligatia titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constand in neluarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;
c) obligatia titularului activitatii prevazute la art. 11 lit. f) de a lua masurile necesare in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;
d) obligatia titularului activitatii de a cere eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu pentru schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta in autorizatia de functionare mentionata la art. 12 alin. (2);
e) obligatia titularului de a respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu in activitatea din instalatie, prevazuta la art. 13;
2. faptele prevazute la pct. 1, pe langa amenda, se sanctioneaza si cu retragerea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu, precum si cu inchiderea unitatii;
3. cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta privind:
a) obligatia titularului activitatii de a evita producerea de deseuri, iar in cazul imposibilitatii tehnice si economice, neutralizarea si eliminarea lor, evitandu-se sau reducandu-se impactul acestora asupra mediului, prevazuta la art. 11 lit. c);
b) obligatia de a informa autoritatile competente despre orice schimbare pe care titularul activitatii doreste sa o aduca instalatiei sau procesului tehnologic, prevazuta la art. 12 alin. (1);
c) obligatia titularului activitatii de a asista si a pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii, prevazuta la art. 15.

Art. 21.
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de autoritatea centrala pentru protectia mediului, de catre ofiterii si subofiterii de politie, potrivit competentelor legale.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 20 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 22.
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucuresti, 21 martie 2002.
Nr. 34.

ANEXA Nr. 1

CATEGORII DE ACTIVITATI INDUSTRIALE
pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu

Atunci cand un titular de activitate efectueaza mai multe activitati incluse sub acelasi subtitlu, in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament capacitatile unor astfel de activitati se cumuleaza.

1. Industrii energetice
1.1. Instalatii de ardere cu capacitati de combustie mai mari de 50 MW;
1.2. Rafinarii de titei si prelucrare a gazelor;
1.3. Cuptoare de cocs;
1.4. Instalatii de gazeificare si lichefiere a carbunilor.
2. Productia si prelucrarea metalelor
2.1. Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zacamintelor de sulfuri);
2.2. Instalatii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalatii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depaseste 2,5 t/h;
2.3. Instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase:
a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 t otel brut/h;
b) forje cu ciocane, a caror energie de lovire depaseste 50 kJ/ciocan, iar puterea calorifica dezvoltata este mai mare de 20 MW;
c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora;
2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 t/zi;
2.5. Instalatii pentru:
a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice;
b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie de fonta etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb si cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;
2.6. Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depaseste 30 m3.
3. Industria mineralelor
3.1. Instalatii pentru producerea clincherului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de productie mai mare de 500 t/zi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de productie care depaseste 50 t/zi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de productie mai mare de 50 t/zi;
3.2. Instalatii pentru producerea azbestului si fabricarea produselor pe baza de azbest;
3.3. Instalatii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;
3.4. Instalatii pentru topirea substantelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 t/zi;
3.5. Instalatii pentru fabricarea produselor din ceramica prin ardere, in special a tiglelor, caramizilor, caramizilor refractare, dalelor, produselor din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie mai mare de 75 t/zi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3.
4. Industria chimica
4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza, cum ar fi:
a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
b) hidrocarburi ce contin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, peroxizi, rasini epoxidice;
c) hidrocarburi sulfuroase;
d) hidrocarburi ce contin azot, precum: amine, amide, compusi azotosi, compusi nitro sau azotati, nitrili, cianati sau izocianati;
e) hidrocarburi continand fosfor;
f) hidrocarburi halogenate;
g) compusi organometalici;
h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice si fibre pe baza de celuloza);
i) cauciucuri sintetice;
j) vopsele si pigmenti;
k) agenti de suprafata si agenti tensioactivi;
4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza, cum ar fi:
a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compusi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;
b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi;
c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;
d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;
e) metaloizi, oxizi metalici si alti compusi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;
4.3. Instalatii chimice pentru fabricarea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de fosfor, azot sau potasiu;
4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor fitosanitare de baza sau a biocidelor;
4.5. Instalatii utilizand procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;
4.6. Instalatii chimice destinate fabricarii explozibililor.
5. Gestiunea deseurilor
5.1. Instalatii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;
5.2. Instalatii pentru incinerarea deseurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 t/h;
5.3. Instalatii pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 t/zi;
5.4. Depozite controlate de deseuri, care primesc mai mult de 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu exceptia depozitelor controlate de deseuri inerte.
6. Alte activitati
6.1. Instalatii industriale pentru productia de:
a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase;
b) hartie si carton, cu o capacitate de productie mai mare de 20 t/zi;
6.2. Instalatii pentru pretratare (operatiuni precum: spalare, albire mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;
6.3. Instalatii pentru tabacirea blanurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 t produse finite/zi;
6.4. a) Abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 t/zi;
b) tratare si prelucrare in scopul fabricarii produselor alimentare din:
- materii prime de origine animala (altele decat laptele), cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 75 t/zi;
- materii prime vegetale, cu o capacitate de productie a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea medie trimestriala);
c) tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 t/zi cantitate de lapte (valoarea medie anuala).
6.5. Instalatii pentru depozitarea sau reciclarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, cu o capacitate de tratare mai mare de 10 t/zi;
6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de:
a) 40.000 de capete pentru pasari;
b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (peste 30 kg); sau
c) 750 de capete pentru scroafe.
6.7. Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an.
6.8. Instalatii pentru productia de carbon (carbune sarac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

NOTA:
- Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta instalatiile sau parti ale acestora folosite pentru cercetare, dezvoltare si testarea noilor produse si procese.
- Valorile-prag prevazute mai sus se refera la capacitatile de productie sau la iesiri.

ANEXA Nr. 2

DEFINITII

Substanta - orice element chimic si compusii sai, cu exceptia substantelor radioactive, in sensul prevazut de reglementarile referitoare la EURATOM, precum si a organismelor modificate genetic, in sensul prevederilor din legislatia in vigoare.

Poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, de vibratii, caldura sau de zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorari ale bunurilor materiale, ori sa afecteze sau sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia, prevazute de legislatia in vigoare.

Instalatie - orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii.
Instalatie existenta - o instalatie in functiune sau o instalatie autorizata ori care a fost supusa procedurilor de autorizare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, in cadrul legislatiei anterioare intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in urma unei cereri complete de autorizare, cu conditia ca aceasta instalatie sa fie pusa in functiune cel mai tarziu la un an dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Emisie - evacuarea directa sau indirecta, de la surse punctiforme ori difuze ale instalatiei, de substante, vibratii, caldura sau de zgomot in aer, apa ori sol.

Valoare-limita de emisie - masa, exprimata in functie de parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depasita in cursul uneia sau mai multor perioade de functionare. Valorile-limita de emisie pot fi, de asemenea, fixate pentru anumite grupe, familii sau categorii de substante, in special cele vizate in anexa nr. 3. Valorile-limita de emisie a substantelor se aplica la punctele de evacuare a emisiilor din instalatie, fiind exclus orice proces de dilutie la stabilirea acestora.
In cazul evacuarilor indirecte in apa se ia in considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie ale instalatiei efectul unei statii de preepurare/epurare, cu conditia ca aceasta sa asigure un nivel echivalent cu valoarea-limita de emisie pentru protectia mediului in intregul sau, prevazut de normativele si standardele de calitate, si de a nu se ajunge la o incarcare cu poluanti mai ridicata in mediu, fara a se incalca dispozitiile legale in vigoare.

Norme de calitate a mediului - un ansamblu de cerinte care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau ale unei parti specifice a acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Autoritate competenta - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.

Acord integrat - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatie integrata - actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular.

Modificarea modului de exploatare/functionare - o modificare a caracteristicilor sau in natura functionarii ori o extindere a instalatiei, care ar putea avea consecinte asupra sanatatii populatiei si/sau asupra mediului prin depasirea valorilor-limita de emisie stabilite in autorizatie.

Modificare substantiala - o modificare a modului de exploatare, care, din punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului, poate avea consecinte semnificative asupra sanatatii populatiei si/sau a mediului.

Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globala a emisiilor si a impactului asupra mediului in intregul sau;

- cele mai bune - se intelege tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general ridicat de protectie a mediului in ansamblul sau. In determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare, in special, elementele enumerate in anexa nr. 4;

- tehnici - atat tehnologia utilizata, cat si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata si scoasa din functiune;

- disponibile - acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceasta este sau nu utilizata ori produsa sau nu in Romania, astfel incat titularul activitatii sa poata avea acces in conditii rezonabile si in conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Titularul activitatii - orice persoana fizica sau juridica ce exploateaza sau controleaza instalatia ori care este delegata cu o putere economica decisiva in ceea ce priveste functionarea acesteia.

ANEXA Nr. 3

SUBSTANTE POLUANTE RELEVANTE
pentru a fi luate in considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie

Aer
1. Dioxidul de sulf si alti compusi ai sulfului
2. Oxizi de azot si alti compusi ai azotului
3. Monoxidul de carbon
4. Compusi organici volatili
5. Metalele si compusii lor
6. Pulberi
7. Azbest (particule suspendate, fibre)
8. Clorul si compusii sai
9. Fluorul si compusii sai
10. Arsenul si compusii sai
11. Cianuri
12. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului
13. Dibenzenodioxine policlorinate si dibenzofurani policlorinati.

Apa
1. Compusi organohalogenati si substante care pot forma compusi de acest tip in mediul acvatic
2. Compusi organofosforici
3. Compusi organici cu staniu
4. Substante si preparate care s-au dovedit a avea proprietati cancerigene sau mutagene ori proprietati care pot afecta reproducerea in sau prin intermediul mediului acvatic
5. Hidrocarburi persistente si substante organice toxice bioacumulabile si persistente
6. Cianuri
7. Metalele si compusii lor
8. Arsenul si compusii sai
9. Biocide si produsi fitosanitari
10. Materiale in suspensie
11. Substante implicate in procesul de eutrofizare (in special, azotati si fosfati)
12. Substante care au o influenta nefavorabila asupra balantei de oxigen (si care pot fi masurate utilizand parametri ca CBO, CCO etc.).

ANEXA Nr. 4

Consideratii avute in vedere la determinarea celor mai bune tehnici disponibile

Consideratiile care sunt luate in calcul in general sau in situatii specifice cand se realizeaza determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in anexa nr. 2, tinandu-se seama de costurile si beneficiile fiecarei masuri si principiile precautiei si prevenirii, sunt urmatoarele:

1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;
2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;
3. promovarea recuperarii si reciclarii substantelor generate si utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;
4. procese, instalatii si metode comparabile de operare care pot fi testate cu succes la scara industriala;
5. tehnologii avansate si schimburi in intelegerea si cunoasterea stiintifica;
6. natura, efectele si volumul emisiilor;
7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;
8. perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
9. consumul si natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate in proces si eficienta energetica;
10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;
11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarea efectelor pentru mediul inconjurator;
12. informatia publicata de Comisia Uniunii Europene sau de organizatiile internationale.

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate:
www.cpss.ro

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania:
www.apc-romania.ro
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor:
www.anpc.ro